Вчена рада

 

 

Найважливіші питання діяльності та розвитку Сумської філії ХНУВС розглядає колегіальний орган управління - вчена рада. Склад та повноваження вченої ради філії визначаються Положенням.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

1. Загальні положення

 
1.1. Положення про вчену раду Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – вчена рада філії) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Статуту університету.
1.2. Вчена рада філії є колегіальним органом управління філії, яка утворюється строком на п’ять років і склад якої затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради філії.

2. Основні повноваження вченої ради філії

 
2.1. Діяльність вченої ради філії ґрунтується на оптимальному поєднанні засад єдиноначальства і колегіальності при розгляді основоположних питань навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та кадрової роботи. Вчена рада філії покликана сприяти реалізації зусиль трудового колективу філії з виконання Конституції України, законів і постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та інших підзаконних нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади щодо організації діяльності вищих навчальних закладів з метою ствердження конституційних прав і свобод, захисту професійних і соціальних інтересів працівників філії, створення необхідних умов для всебічного творчого розвитку особистості.
До повноважень вченої ради філії належить прийняття рішень щодо наступних питань:
2.2. Розробка проекту Положення про філію, змін та доповнень до нього, винесення їх на розгляд трудового колективу філії та подання на затвердження Вченій раді університету.
2.3. Розроблення символіки філії та подання на затвердження Вченій раді університету.
2.4. Прийняття рішень з питань концептуального характеру, визначення напрямків стратегічного розвитку філії.
2.5. Розробка та затвердження заходів щодо централізації та уніфікації діяльності філії.
2.6. Обговорення нових та оновлених чинних навчальних програм і планів, підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, розроблених у філії.
2.7. Розвиток наукових досліджень у різних галузях права у філії.
2.8. Проведення експертизи (рецензування) наукових робіт, підручників та інших категорій навчально-методичної продукції філії.
2.9. Розгляд підсумків навчально-методичної та науково-дослідної роботи філії, проведення практики та стажування осіб, що навчаються у філії, а також результатів перевірок, інспектування та атестації.
2.10. Розгляд питань щодо зміцнення дисципліни та законності у філії.
2.11. Здійснення контролю за впровадженням новітніх освітніх технологій у філії.
2.12. Контроль за дотриманням стандартів освіти у філії.
2.13. У разі делегування повноважень Вченою радою університету обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади професорів, доцентів, старших викладачів та викладачів філії.
2.14. Розгляд інших питань діяльності філії відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Склад і порядок формування вченої ради СФ

 
3.1. Персональний склад вченої ради філії затверджується наказом ректора університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради філії.
3.2. Головою вченої ради філії є директор філії. Під час відсутності директора філії (відрядження, відпустка, хвороба тощо) обов’язки голови вченої ради філії виконує заступник директора.
3.3. До складу вченої ради філії входять: директор філії, заступники директора філії, секретар, завідувачі кафедр, провідні науковці філії, виборні представники студентського самоврядування, а також до складу вченої ради філії можуть бути включені за згодою представники Національної поліції та органів місцевого самоврядування.
3.4. Роботу вченої ради організовує секретар вченої ради, який призначається на посаду з числа осіб, які мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або вчений ступінь без вимог до стажу роботи.
3.5. Встановлюються такі квоти представництва у вченій раді:
− 75 відсотків складу вченої ради формується з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників філії;
− 15 відсотків − з інших працівників філії;
− 10 відсотків – з виборних представників із числа студентів.
3.6. Зміни складу членів вченої ради філії, які входять до вченої ради філії за посадою, вносяться та затверджуються наказом ректора.
3.7. У період між засіданнями вченої ради філії її повноваження реалізує голова вченої ради філії.
3.8. Член вченої ради філії внаслідок допущення грубих недоліків у роботі, незадовільний морально-психологічний стан в очолюваному ним колективі або нехтування обов’язками члена вченої ради філії (у разі допущення без поважних причин більше трьох пропусків засідань вченої ради філії протягом навчального року) може бути виключений з її складу рішенням 2/3 членів вченої ради філії.

4.Організація роботи вченої ради філії

 
4.1. Порядок підготовки засідань:
4.1.1. Організація підготовки засідання вченої ради філії покладається на секретаря вченої ради філії.
4.1.2. Робота вченої ради філії здійснюється відповідно до Плану роботи, який формується на основі пропозицій членів вченої ради філії, а також трудових колективів структурних підрозділів філії.
4.1.3. Підготовка Плану роботи вченої ради філії на навчальний рік покладається на секретаря вченої ради філії, напередодні обговорюється на засіданні, після чого затверджується директором філії.
4.1.4. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради філії складається секретарем відповідно до Плану роботи вченої ради філії на поточний навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Додаткові питання можуть бути включені (виключені) до порядку денного чергового засідання за згодою голови або заступника голови, але не пізніше ніж за сім днів до дня проведення чергового засідання.
4.1.5. Для забезпечення підготовки аналітичних матеріалів і проектів рішень з питань порядку денного засідань вченої ради філії за необхідності формуються комісії, що мають очолюватися членами вченої ради філії. До роботи комісій, окрім членів вченої ради філії, можуть залучатися особи з числа кваліфікованих фахівців філії.
4.1.6. Комісії з підготовки аналітичних матеріалів і проектів рішень з питань порядку денного засідання вченої ради філії повинні якісно опрацьовувати матеріали. У разі необхідності комісії уповноважені вимагати від посадових осіб філії необхідні додаткові матеріали та залучати до роботи в своєму складі працівників філії, за профілем службової діяльності яких розглядається питання.
4.1.7. Голови комісій та керівники структурних підрозділів, які готують аналітичні матеріали та проекти рішень до засідання вченої ради філії, візують їх в установленому порядку і несуть персональну відповідальність за якість, зміст і своєчасне подання до секретаря вченої ради філії (не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня засідання вченої ради філії на паперовому і електронному носіях).
4.1.8. Проекти рішень вченої ради філії візуються визначеними відповідачами питань порядку денного, відповідальними за вказані напрямки діяльності філії.
4.1.9. У довідці стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ про виконання попередніх рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.
4.1.10. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку здійснює секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.
4.1.11. Секретар вченої ради філії зобов’язаний не пізніше ніж за три доби до чергового засідання вченої ради філії ознайомити членів вченої ради з порядком денним і опрацьованими аналітичними матеріалами та проектами рішень. Оголошення щодо порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання вченої ради філії розміщують на дошці оголошень філії.

4.2. Порядок проведення засідання:
4.2.1 Організаційною формою роботи вченої ради філії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць відповідно до затвердженого плану роботи. За рішенням голови вченої ради філії можуть бути призначені позачергові засідання.
4.2.2 День проведення засідань вченої ради філії – друга середа кожного місяця о 14-й годині (за потреби – в інші дні і часи).
4.2.3 Засідання вченої ради філії проводить голова, а за його відсутності – заступник голови.
4.2.4. Перед засіданням проходить реєстрація членів вченої ради філії з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.
4.2.5. Засідання вченої ради філії вважається правомочним у разі наявності кворуму, що складає щонайменше 2/3 від загальної чисельності членів вченої ради філії. У засіданнях вченої ради філії беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань.
4.2.6. У разі відсутності на засіданні члена вченої ради філії, який входить до складу за посадою, замість нього може бути присутньою особа, яка виконує його обов’язки за наказом по університету. У разі відсутності на засіданні члена вченої ради філії, його не може бути замінено іншою особою.

4.3. Підготовка рішень та їх оприлюднення і зберігання матеріалів:
4.3.1. Рішення вченої ради філії з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю членів правомочного складу вченої ради філії; за наявності потреби може проводитись поіменне або таємне голосування, проведення якого забезпечується лічильною комісією, яка обирається з числа членів вченої ради філії, затверджується відкритим голосуванням і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування; таємне голосування проводиться шляхом подання бюлетенів; результати таємного голосування підписуються членами лічильної комісії та затверджуються секретарем.
4.3.2. Рішення вченої ради філії з питань конкурсного обрання на посади науково-педагогічних працівників приймаються на основі таємного голосування і вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало більше половини (50% + 1 голос) присутніх членів вченої ради філії.
4.3.3. Рішення вченої ради філії в частині рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника приймаються на основі таємного голосування і вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів вченої ради філії.
4.3.4. При розгляді питань щодо висунення кандидатур для здобуття почесних звань, інших державних нагород, про висунення підручників на здобуття державних премій України приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів не менше 3/4 присутніх членів вченої ради філії.
4.3.5. Після засідання вченої ради керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, впродовж трьох робочих днів доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених вченою радою філії.
Текст доопрацьованого рішення погоджується із керівниками підрозділів, до сфери відповідальності яких належить це рішення, та передається до секретаря вченої ради філії.
4.3.6. Рішення вченої ради філії набувають чинності після їх підписання головою і є обов’язковими для виконання особами, що працюють та навчаються у філії.
4.3.7. Контроль за виконанням рішень вченої ради філії покладається на заступників директора, відповідальних за напрямок діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях.
4.3.8. Секретар вченої ради філії організує перевірку виконання попередніх рішень вченої ради. Двічі на рік в обов’язковому порядку розглядається питання на засіданні вченої ради філії про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях.
4.3.9. Оформлення протоколу засідання вченої ради філії покладено на секретаря. Протоколи вченої ради філії підписують її голова та секретар.
4.3.10. Матеріали вченої ради філії зберігаються у секретаря вченої ради в установленому порядку, а протоколи передаються до архіву філії.

5. Прикінцеві положення

 
5.1. Положення про вчену раду філії набуває чинності з моменту його затвердження Вченою радою університету.
5.2. Зміни та доповнення до положення про вчену раду філії вносяться рішенням Вченої ради університету.

Затверджено наказом ректора Харківського національного університету внутрішніх справ від 14.07.2016 № 461

 

Вчена рада проводить свої планові засідання один раз на місяць, а її Ухвали реалізуються на підставі відповідних наказів та розпоряджень начальника філії.

Організацію роботи вченої ради забезпечує вчений секретар.

Корпус 2, каб.203, тел. 33-03-18

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

•        (завантажити) План роботи вченої ради

•        (завантажити) Регламент роботи вченої ради СФ ХНУВС

•        (завантажити) Персональний склад вченої ради СФ ХНУВС

•        (завантажити) Новини, оголошення.