Наукові здобутки викладачів кафедри

 

Демиденко Надія Михайлівна

Наукові статті:

1. Демиденко Н.М. М.С. Грушевський: деякі аспекти концепції державотворення  (До 150-річчя від дня народження) / Демиденко Н.М. //  Сіверянський літопис:  зб. наукових праць /   Національний  заповідник  «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. - Вип.8. – Київ - Глухів. – 2016. – С. 406-412.

2. Демиденко Н.М. Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVIIст.: права жінки у шлюбі // Сумська старовина : зб. наукових праць / Сумський державний університет. - Вип. ХLVI. – Суми. – 2015. – С. 19-27.

3. Демиденко Н.М.   З історії становленнята розвитку театрів на Сумщині (ХIХ ст. – поч. ХХ ст.) // Сіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України.- Вип.8. – Київ-Глухів. - 2015. – С.225-231.

4. Демиденко Н.М. «Речник суспільної злагоди»: В’ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття / Н.М. Демиденко // Сумська старовина: зб. наукових праць Сумського державного університету. – Вип. ХХХIII. – Суми. – 2014. – С. 100-106.

5. Демиденко Н.М. «Культурный уголок» дворянства Харьковской губернии : Александр Палицын (1749-1816) и его Поповская академия/ Н.М. Демиденко // Культура русского зарубежья : прошлое и настоящее: Сб. научных статей / гл. ред. Л.И. Гаврилова. – Курск : Курск. гос. ун-т. - 2014. - С. 343-350.

6. Демиденко Н.М. Народний музей ім. О. А. Деревської: історія створення та проблеми збереження / Н.М. Демиденко // Cіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. - Вип.7. – Київ - Глухів. – 2014. - С. 280-286.

7. Демиденко Н.М. Григорій Політика (1723-1784) - громадський діяч, історик, перекладач, правник / Н.М. Демиденко // Cумська старовина : зб.наукових праць / Сумський державний університет. Вип. 37. – Суми. –2013. – С. 101-108.

8. Демиденко Н.М.  Т. Г. Шевченко  і П.І. Прокопович: духовні паралелі / Н.М. Демиденко // Cіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. – Вип.6. – Київ-Глухів. – 2013. – С. 340-345.

9. Демиденко Н.М.  Трудовое и религиозно-нравственное воспитание как основа профессионального образования в первой половине ХIХ века, на примере школы в с. Митченки Конотопского уезда Черниговской губернии / Н.М. Демиденко: Сборник научных статей в 3-х ч. Ч.1 / Под ред. Г.А. Салтык; редколл. Т.Н. Арцыбашева, И.Г.Косихина. – Курск: Курский гос. Університет, 2013. – С.179-185.

10. Прокопович П.І. (1775-1850): біобібліографічний покажчик / Укл. В.А. Вергунов, Н. М. Демиденко: наукове видання. – Серія «Біобібліографія вчених України». – Вінниця.: «Нілан - ЛТД», 2013. – 138 с.

11. Демиденко Н. М. Перша вітчизняна школа бджільництва /
Н.М. Демиденко // Переяславський літопис: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький. 2011.– Вип.1. – С. 9 – 14

12. Демиденко Н. М. Життєвий шлях та творча діяльність вченого П.І. Прокоповича (1775-1850): історіографія проблеми / Н. М. Демиденко //Історія української науки  на межі тисячоліть: зб. наук праць / Відп. редактор О. Я.  Пилипчик. – К., 2010. – Вип.50. – С. 56-64.

13. Демиденко Н. М. Недосліджені сторінки родоводу видатного вченого Петра Прокоповича (1775-1850) / Н. М. Демиденко // Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук. праць / Дніпропетровський національний ун-т ; ДНСГБ УААН ; Відділення історії та методології освіти, науки і техніки АН Вищої освіти України ; Комісія з історії науки і техніки Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2009. – Вип. 43. – С. 80 – 87.

Василенко Валентина Анатоліївна

Працює над темою наукового дослідження «Лінгвоюристика у системі підготовки фахівців права».

Наукові статті:

1. Василенко В.А. Прагмасемантичний адресат як структурний компонент інтерперсональної комунікації / В.А.Василенко // Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика». Збірник наук. праць. Випуск XXV. /  Херс. держ. ун-т. - Херсон: ХДУ, 2016. - С. 105-109.

2. Василенко В.А. Формирование речевой культуры у студентов-правоведов в процессе изучения языковых законов / В.А.Василенко // Материалы IХ Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании» (18-19 марта 2016г., г. Белово, Россия). – Изд-во: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2016. – С.301-304.

3. Василенко В.А. Вплив наукової творчості та мовної практики І.Франка на формування української наукової мови / В.А.Василенко // Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя з дня смерті)ї: Збірник матеріалів Міжвузівського круглого столу (27 травня 2016 року, м. Харків) / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків: ХНУВС, 2016 – 136с. – С.15-18.

4. Василенко В.А. Культурно-мовні та когнітивні норми: лінгвосинергетичний аспект / В.А.Василенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск XХІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2015. – С. 247-252.

5. Василенко В. А. Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх юристів у системі освітніх стандартів / В.А.Василенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – 464 с. – С.162-169.

6. Василенко В.А. К вопросу о формировании национальной юридической терминологии / В.А.Василенко // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников VII Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 28–29 марта 2014 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2014. – Ч. 4. – 288 с. – С.27-31.

7. Василенко В.А. Лінгводидактичні засади формування мовної компетентності майбутніх юристів / В. А. Василенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Ред.кол: Н.В.Гузій (відп. ред). – Вип.20(30). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – Спец.вип. – Актуалітети філологічної освіти та науки. – 219с. – С.37-41.

8. Василенко В.А. Языковой статус юридического термина: специфика перевода / В. А. Василенко // Вестник Самарского юридического института. Серия 2. Вип. 1 /под.ред. проф. Д. В. Белобородова. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – 224с. – С. 20-31.

9. Василенко В.А. Лексическая сочетаемость языковых единиц: опыт отечественной и зарубежной лингвистики / В. А. Василенко // Культурология в контексте гуманитарного знания [Текст]. В 3 ч. Ч. 1 /под.ред. Г.А. Салтык; редколл. Т.Н. Арцыбашева, И.Г. Косихина. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. – 284с. – ISBN 978-5-88313-808-8. – С. 70-77.

10. Василенко В.А. Українська соціовербальна комунікація як об'єкт лінгвістичних досліджень / В. А. Василенко // Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С.5-12. 

11. Василенко В.А. Лингвоюридические аспекты речевых конфликтов в правотворчестве / В. А. Василенко // Сборник научных трудов «Научно-исследовательские практики современности». – Ростов-на-Дону: Международный исследовательский центр «Эразмус», 2011. – 34-41. 

Геращенко Тетяна Григорівна

Коло наукових інтересів: філософія та епістемологія права, філософія освіти, соціологія девіантної поведінки.

Наукові статті:

1. Геращенко Т.Г. Правоцентризм як методологічний імператив сучасної освіти / Т.Г.Геращенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Вип. 37-1, Том VІ (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017.- С. 8 - 15.

2. Геращенко Т.Г. Справедливість у контексті правової антропології / Т.Г.Геращенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015.- С. 267 - 272.

3. Геращенко Т.Г. Справедливість у контексті правової антропології / Т.Г.Геращенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015.- С. 267 - 272.

4. Геращенко Т.Г. Особливості феномена університету в освіті ХІХ – ХХІ стт. / Т.Г.Геращенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31, Том VІ (48): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013.– С. 13 – 19.

5. Геращенко Т.Г. Гуманістичні цінності в німецькій філософсько-педагогічній думці (ХІХ – ХХ ст.) / Т.Г.Геращенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013.- С. 15 - 21.

6. Геращенко Т.Г. Міжнародні освітні програми DAAD та мовні курси Гете-інституту для студентів юридичних спеціальностей в Україні / Т.Г.Геращенко // Вища освіта України. – Дод. 2 до 3, том 1 (26). – 2011 р. – Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – С. 124 - 129

7. Геращенко Т.Г. Роль религии в правовом регулировании общественных отношений / Т.Г.Геращенко // Духовные ценности российского общества в ХХІ веке [Электронный ресурс] : материалы VI научно-образовательных Знаменских чтений (22 марта - 25 марта 2010 г.). – Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2010. – Режим доступа: http://Курская-епархия.рф/znamenskie_chteniay/2010/pdf/7/7_6.pdf

8. Геращенко Т. Г. Стратегії впливу міжнародних організацій на розвиток освітньої політики національних держав / Т. Г.Геращенко, В. М. Солощенко // Вища освіта України. – Додаток 3. – том 8. «Болонський процес та перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі», 2010 – С. 80-86.

9. Геращенко Т. Г. Філософсько-правові аспекти злочинності // Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – № 1. – С. 241-246.

11. Геращенко Т. Г. Роль інтерактивних форм навчання у розвитку професійних якостей студентів / Т. Г. Геращенко // Педагогічні науки. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С. 186-193.

13. Геращенко Т. Г. Співвідношення цивілізації і злочинності / Т. Г. Геращенко // Філософські науки. – Суми: СумДУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 175-179.

12. Геращенко Т. Г. Гуманізм як детермінанта розвитку особистісно орієнтованої освіти / Т. Г. Геращенко // Філософські науки. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 32-42.

13. Геращенко Т. Г. Информационная парадигма как новая методология постнеклассической науки/ Т. Г. Геращенко // Філософські науки. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – С. 50-61.

Білоус Тетяна Львівна

Наукові статті:

1. Білоус Т.Л. Формування особливостей саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України в екстремальних умовах / Т.Л. Білоус // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28–29, 2016. Kielce: Holy Cross University. – page. 194–198.

2. Білоус Т.Л. Щодо сутності понять „тренованість” та „тренування” у працівників органів внутрішніх справ України до роботи в екстремальних умовах / Т.Л. Білоус // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матер. ІІІ Міжнар.наук.-практ. конф., 8 грудня 2016р.: у 3 ч. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч.2. – С. 21–26.

3. Білоус Т.Л. Розвиток комунікативних здібностей спортсменів при формуванні спортивного результату / Т.Л. Білоус // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016.  С. 226-228.

4. Білоус Т.Л. Шляхи формування надійності працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах / Т. Л. Білоус // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 1 (55). – С. 36–44.

5. Білоус Т.Л. Аналіз професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України до роботи в екстремальних умовах / Т. Л. Білоус // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 08.04. 2016 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 40–44.

6. Білоус Т.Л. Досвід вітчизняної й закордонної підготовки працівників ОВС України та поліцейських зарубіжних країн до роботи в екстремальних умовах / Т. Л. Білоус // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 4. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Wydawca „WSIU”, 2015. – s. 194−199.

7. Білоус Т.Л. Педагогічні та соціально-педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС до роботи в екстремальних умовах / монографія / Білоус Т. Л., Клімова С. М., Лазаренко О. О., Лукаш С. С., Трубавіна І. М., Тюріна В. О. // за ред. Трубавіної І. М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2015. – 174 с.

8. Білоус Т.Л. Забезпечення професійного спрямування фізичної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах / Т. Л. Білоус // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/” Зб. Наукових праць /За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 10 (65) 15. – С. 22−27.

9. Білоус Т.Л. Вивчення стану cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї гoтoвнocтi до poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax у мaйбутнix пpaцiвникiв органів внутрішніх справ / Т. Л. Білоус // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. С. Руснак]. – Чернівці: Чернів. нац. у-т, 2015. – Вип. 735 : Педагогіка та психологія. – С. 8–15.

10. Білоус Т.Л. Діагностика стану сформованості пpoфeciйнoї гoтoвнocтi до poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax у мaйбутнix пpaцiвникiв органів внутрішніх справ / Т. Л. Білоус // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ конфер. (м. Дніпропетровськ, 26 груд. 2014 р.): у 2-х ч. – Д. : ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С. 3033.

11. Білоус Т.Л. Сутність і структура професійної готовності дo poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax у майбутніх пpaцiвникiв органів внутрішніх справ / Т. Л. Білоус // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – II (18). – Budapest, Issue: 37, 2014. − s. 3740.

12. Білоус Т.Л. Методичні рекомендації щодо формування професійної готовності до роботи в екстремальних умовах у майбутніх працівників ОВС // за ред. С. С. Лукаша. – Суми : ФОП А. С. Наталуха, 2014  44 с.

13. Білоус Т.Л. Організація професійного самовиховання майбутніх працівників ОВС як педагогічний процес формування знань, умінь та навичок / Т.Л. Білоус // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч.3. – С. 24–28.

14. Белоус Т.Л. Состояние разработанности проблемы формирования профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях у будущих работников ОВД в научно-педагогических исследованиях / Т.Л. Белоус // [Электронный ресурс] // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», 2014.  С. 135−142. URL: http://sci-article.ru/number/15_2014.pdf (дата обращения: 19.11.2014).

15. Белоус Т.Л. Педагогические условия и основы формирования профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях в будущих работников органов внутренних дел / Т.Л. Белоус // [Электронный ресурс] // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», 2014.  №10.  С. 144−151. URL: http://sci-article.ru/number/10_2014.pdf (дата обращения: 14.06.2014).

16. Белоус Т.Л. Определение критериев, показателей и уровней профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях у будущих работников органов внутренних дел / Т.Л. Белоус // Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: SIMJET, 2014.  Ч. 1.  С. 346352.

17. Білоус Т.Л. Залежність рівня професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах від їх особистісних особливостей / Т.Л. Білоус // Імідж сучасного педагога: Всеукр. наук.-практ. освітньо-популярний журнал. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2013. Випуск 10 (139). – С. 39–42.

18. Білоус Т.Л. Залежність рівня підготовленості майбутніх працівників ОВС до професійної діяльності від їх емоційного стану / Т.Л. Білоус // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 6 (49). – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 113−117.

19. Белоус Т.Л. Эффективность профессиональной деятельности будущих работников органов внутренних дел как функция их тревожности / Т.Л.Белоус / Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. − Нижний Новгород, 2013. − №22. – С. 32−36.

20. Білоус Т.Л. Стресостійкість працівників внутрішніх справ як важлива складова готовності до професійної діяльності в екстремальних умовах /Т.Л. Білоус // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т проблем вих.. НАПН України /редкол: Огнев’к В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.   №18. – С. 41−45.

21. Білоус Т.Л. Сутність та чинники формування у майбутніх працівників правоохоронних органів професійної надійності в екстремальних умовах / Т.Л.Білоус // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 32. − Ч.2. − С. 108−114.

Теслик Наталія Миколаївна

Працює над проблемами психологічного становлення особистості у процесі професійної підготовки.

Наукові статті:

1. Теслик Н.М. Соціально-психологічний тренінг розвитку професійної правосвідомості курсантів ВНЗ МВС України / Н.М. Теслик // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – № 1 (32). – С. 309-313. 

2. Теслик Н.М. Психологічні детермінанти правової свідомості курсантів-правознавців / Н.М. Теслик // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: серія «Психологія». – 2012. – Вип. 50, № 1032. – С. 169-173.

3. Теслик Н.М. Особливості взаємозв’язків професійної мотивації та ставлення до права курсантів ВНЗ МВС України / Н.М. Теслик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 27, Т. ІХ (42) : Тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : ГНОВИС, 2012. – С. 574-582.

4. Теслик Н.М. Особистісні властивості курсантів-правознавців у процесі формування ставлення до права / Н.М. Теслик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія психологічна: збірник наукових праць / Головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (2). – С. 250-259.

5. Теслик Н.М. Система структурних складових правової свідомості особистості / Н.М. Теслик // Вісник Національного університету оборони України. – 2012. – № 2 (27). – С. 265-269. 

6. Теслик Н.М. Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців ВНЗ МВС / Н.М. Теслик // Право і безпека. – 2012. – № 4. – С. 347-351.

7. Теслик Н.М. Структурні зв’язки оцінного ставлення до права у системі цінностей студентів ВНЗ МВС / Н.М. Теслик // Вісник Національного університету оборони України. – 2011. – № 2 (21). – С. 227-232.

Кононенко Тетяна Петрівна

Працює над темою наукового дослідження «Туристсько-оздоровча діяльність як засіб формування здорового способу життя студентської молоді ВНЗ».

Наукові статті:

1. Кононенко Т.П. Туризм як соціокультурний чинник сучасного суспільства
/Т.П.Кононенко //зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Суми: Вид. Слобожанщина, 2008. – С. 309 - 310.

2. Кононенко Т.П. Формирование устойчивых мотивов-интересов и стимулов к процессу обучения у студентов гуманитарных вузов /Т.П.Кононенко //материалы междунар. конф. «Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации». – Т. 2. – УлГП, 2009. – С. 163 - 166.

3. Кононенко Т.П. Фізична культура як компонент цілісного розвитку особистості студентів ВНЗ /Т.П.Кононенко //зб. матер. регіон. конф. « Від творчого пошуку – до професійного становлення». – Суми, 2009. – С. 68-70.

4. Кононенко Т.П. Фізична рекреація як складова соціально-культурного явища в студентському середовищі /Т.П.Кононенко //зб. матер. наук.- практ. конф «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України». – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 224-228.

5. Кононенко Т.П. Туризм як форма активності людини в постіндустріальному суспільстві /Т.П.Кононенко //зб. матер. Між нар. наук.-практ. конф. «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку – Суми, 2008. – Ч.2. – С. 318-320.

6. Кононенко Т.П. Мотивація як компонент готовності майбутніх фахівців до роботи з населенням /Т.П.Кононенко //матер. IX Всеукраїнської студ. конф. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С. 50–56.

7. Кононенко Т.П. До питання про систему психологічного забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях / Т.П.Кононенко // Стан і перспективи сучасного туризму: збір. матер. II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Суми, 23 грудня 2014 р., СумДПУ ім. А.С. Макаренка). – Суми. – СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – С. 377-384.

8. Кононенко Т.П. Вплив екстремальних ситуацій на зміни в психологічній структурі особистості / Т.П.Кононенко // матер. «круглого столу» «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України». – Х.: ХНУВС, 2011 – С. 44 - 49.

Сергієнко Анастасія Вікторівна

Працює над темою наукового дослідження «Розвиток правової освіти в університетах України у ХІХ ст.». Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

1. Сергієнко А.В. Розвиток юридичної науки в університетах України у першій половині XIX ст./ А.В. Сергієнко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – Вип. 8. – С. (фахове видання)

2. Сергієнко А.В. Зміст та завдання вищої юридичної освіти у XIX столітті / А.В. Сергієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка: Педагогічні науки – Ч., 2015 – С.

3. Сергієнко А.В. Соціальне партнерство як провідна умова функціонування освіти дорослих в Данії /А.В. Сергієнко // Від творчого пошуку – до професійного становлення: наук-практична конференція, 27 січня 2010р.: стаття- Суми. – С.309.

4. Сергієнко А.В. Провідні тенденції та напрямки підвищення ефективності освіти дорослих у Данії / А.В. Сергієнко // Актуальні проблеми сучасної науки : наук.- практична конференція, 12 травня. 2010 р.: стаття — Суми., 2010. — С. 278.

 

Фісенко Андрій Вікторович

Фісенко А.В., Яценко О.О., Удосконалення техніки гри футболістів 10-11 років/ Яценко О.О., Фісенко А.В./ матеріали ХІVМіжнародної науково-практичної конференції молодих учених: у 2 т. / відповід ред.. М.О. Лянной; наук.ред. Т.О. Лоза.-Суми : СумДПУ ім А.С. Макаренка, 2014.-Т.ІІ.- С.391-395.

Самойлова Юлія Ігорівна

Працює над темою наукового дослідження «Тенденції розвитку інноваційних шкільних мереж у США в кінці ХХ – на початку ХХІ століття». Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові статті:

1. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі США : пріоритетні напрями діяльності / Ю.І. Самойлова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2016. - №54. - С. 54-58

2. Самойлова Ю.І. Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект / Ю.І. Самойлова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. — № 4 (55), грудень 2016. ˗ Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. - С. 380 - 384

3. Самойлова Ю.І.  Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження / Ю.І. Самойлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. - №2. – С. 432-441.

4. Самойлова Ю.І. Мережування шкіл у США: історичний аспект / Ю.І. Самойлова // Молодий вчений. - № 10 (37), жовтень. - 2016. - С. 290-293

5. Самойлова Ю.І. Особливості впровадження досвіду діяльності інноваційних шкільних мереж США в контексті реформування системи освіти України / Ю.І. Самойлова // ScienceandEducationaNewDimension: PedagogyandPsychology. – Budapest, 2014. –II(17). – Issue35. – P. 83-87.

6. Самойлова Ю.І. Нормативні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Сполучених Штатів Америки / Ю.І. Самойлова // Збірник праць молодих учених «Наукові пошуки». – Суми, 2014. – Випуск 11. – С. 92-96.

7. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі у США: історико-ретроспективний аналіз розвитку / Ю.І. Самойлова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2013. – Випуск 41. Частина ІІ. – С. 239-244.

8. Самойлова Ю.І. Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США /  Ю.І. Самойлова // Порівняльна професійна педагогіка. – К.– Хмельницький : ХНУ, 2013. – Випуск 1. – С. 232-239.