Участь у конференціях

 

Демиденко Надія Михайлівна

1. Демиденко Н.М. Проблеми формування громадянського суспільства в Українській державі / Н.М. Демиденко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» (м. Суми, 21-22 травня 2016 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2016. - С. 228-231.

2. Демиденко Н.М. Вирішення земельного питання Центральною Радою / Демиденко Н.М. // Матеріали ХIнауково-практичної конференції «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (Київ, 16 травня 2016 р.) / НААН, ННСГБ .Київ, 2016. -  С. 231-233.

3. Демиденко Н.М. Український пісенний фолькльор як частина  історії та моралі українського народу / Н.М Демиденко // Матеріали науково-практичної конференції «Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь»  (Харків, 20-21 травня 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. – Харків, 2016. - С. 23- 25.

4. Демиденко Н.М.  Зв’язки Тараса Шевченка з родиною Лазаревських» / Н.М. Демиденко : Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т. Г.Шевченка «Політико-правові погляди Т.Г.Шевченка»  (Харків, 21 березня 2014 р.) / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – С.118-121.

5. Демиденко Н.М. «Культурный уголок» дворянства Харьковской губернии: Александр Палицын (1749-1816) и его Поповская академия/ Н.М. Демиденко : Материалы І Международного симпозиума  «Культура русского зарубежья : прошлое и настоящее» (Курск, 21-22 ноября 2014 г.) / Курский государственный униврситет.  –  Курск, 2014 . – С. 343 - 350.

6. Демиденко Н.М. «Буржуазний професор» Володимир Косинський (1889-1938) / Н.М. Демиденко : Матеріали IХ науково-практичної конференції «Історія науки і техніки»(Київ, 25 травня 2014 р.)/  НААН, ННСГБ . -  Київ: ФОП НДЮ, 2014. - С. 178-182.

7. Демиденко Н.М. Концепція зображення жіночих образів у творах Тараса Шевченка / Н.М. Демиденко : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»  (Суми, 17-18травня 2014 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2014 . – С.373-375.

8. Демиденко Н.М. По Шевченківських місцях Конотопщини: недосліджені сторінки творчої спадщини Т.Г.Шевченка - художника / Н.М. Демиденко : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації (Суми, 29-30 листопада 2013 р.) / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2013. - С. 36-39.

9. Демиденко Н.М. Етнічна свідомість як форма національного виховання / Н.М.Демиденко : Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Збірник матеріалів V1 Міжнародної науково-практичної конференції: зб. наук. праць. - Суми, 2013. – С.131-133.

10. Демиденко Н.М. Т. Г. Шевченко і П.І. Прокопович: духовні паралелі / Н.М. Демиденко : Матеріали Х11 науково-практичної конференції «Сіверщина в історії України» (Глухів, 29-31 травня 2013 року) / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. – Вип.6. – Київ - Глухів. – 2013. – С. 340-345.

11. Демиденко Н.М. Хам та Яфет в українській революції: погляди В.К.Липинського (1882-1931) / Н.М. Демиденко: Матеріали шостої міжнародної наук. практ. конф. «Держава і право :проблеми і стратегія розвитку» (Суми, 18-19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2013. – С.17-20.

12. Демиденко Н.М. І.С.Тимошенко: у витоках створення Української академії наук (1918 р.) / Н.М. Демиденко / Історія освіти науки і техніки: Матеріали Х111 наукової конференції (Київ, 21 травня 2013 року) / НААН НСГБ. – Київ: ФОП НДЮ, 2013. – С. 196 - 198 (Серія: до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського).

13. Демиденко Н.М. Трудовое и религиозно-нравственное воспитание как основа профессионального образования в первой половине ХIХ века, на примере школы в с. Митченки Конотопского уезда Черниговской губернии / Н.М. Демиденко: Материалы Международной научно-практической конференции «Культурология в контексте гуманитарного знания» (Курск, 28-30 октября 2013). – Курск: Курский гос. Университет, 2013. – С.179-185.

14. Демиденко Н.М. Діяльність місцевих органів управління Чернігівської губернії у процесі поширення освіти населення у першій половині ХІХ ст.на прикладі школи П. І. Прокоповича / Н.М. Демиденко: Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку ( Суми, 15-16 травня 2010 р.) / Сумська філія Харківського ун-ту МВС України. – Суми, 2010. – С. 51-52.

Василенко Валентина Анатоліївна

1. Василенко В.А. До питання про специфіку культурно-мовних та когнітивних норм / В.А.Василенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика» (17-18 березня 2016 р., м. Херсон) [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. І. Грицини. — Херсон, 2016 — 141 с. – С.30-34.Василенко В.А. Мовна норма як лінгвістичний механізм / В.А.Василенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції:

2. Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21- 22 травня 2016 року м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016 – 328с. – С.208-210.

3. Василенко В.А. Дещо про ефективні технології лінгвістичного навчання майбутніх правників / В.А.Василенко // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science and сivilization», - 2015. Volume 17. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD - 104 стр. - С.95-98.

4. Василенко В.А. Языковая экспертиза как объект лингвоюристики: проблемы и перспективы / В.А.Василенко // Материалы VIIІ Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании» (5-6 марта 2015г., г. Белово, Россия). – Изд-во: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2015. – С.21-26.

5. Василенко В.А. Формирование профессионально-речевой компетентности будущего правозащитника в условиях международных правовых отношений / В.А.Василенко // 70 лет Великой Победы: преемственность боевого опыта и методология современного применения. Сбор. матер. междунар. науч.-практич. конф. – Петропавловск: ВИ НГ Республики Казахстан, 2015. – Часть 2. – 278 с. – С.133-137.

6. Василенко В.А.Лингвотеоретический анализ политической языковой картины мира /В.А.Василенко// Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 2. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – 539 с. – C.79-83.

7. Василенко В.А.Формування фемінітивної термінологічної підсистеми // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалівVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 - 18 травня 2014 року м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Торговий дім «ПАПІРУС», 2014. –  544с. – С.321-323.

8. Василенко В. А.Міжмовнаінтеркомунікація у дискурсивнійвзаємодії / В.А.Василенко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України» (9-10 жовтня 2014 року, м. Запоріжжя) / КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bxafe4Z-YjwpUEl6UTFQOElkVDg/view?pli=1.

9. Василенко В.А. Специфика функционирования гендерныхлингвомоделей в интернет-пространстве // Матеріали VIIМіжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи» (4-5 грудня 2013р., м. Київ) / Укладачі: А.А.Мельниченко, І.І.Федорова, О.О.Боровикова / - К.: НТУУ «КТП», 2013. – 176с. – С. 17-18.

10. Василенко В.А. Межкультурная коммуникация как основа непрерывного поликультурного образования / Поликультурное образовательное пространство Поволжья: пути и формы интеграции: сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции (Казань, КФУ, 01 ноября 2013г.) / под. ред. Ф.Х. Фахрутдиновой, Е.Г.Соловьевой. – Казань: Отечество, 2013. – 710с.- обл. – С.78-82. ISBN978-5-9222-0742-3

11. Василенко В.А Языковой статус современной юридической терминологии / Актуальные проблемы международного сотрудничества в области науки и образования: материалы V Межд. научн.-практич. конф. 22 марта 2013., Тамбов) / Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина. - Тамбов: ТГУ, 2013. - С.28-32.

12. Василенко В.А. Лінгвософська концепція мовної картини світу Г.Сковороди: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Сумський державний університет, 21 травня 2013р.). - Сум ДУ. – 2013. – С. 7-9.

13. Василенко В.А Формування фемінітивної термінологічної підсистеми/ Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалівVІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 - 19 травня 2013 року м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Торговий дім «ПАПІРУС». – С.557-561.

14. Василенко В.А. К вопросу о лингвопрофессиональной компетентности будущих правоведов /Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: материалы научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 18-19 июня 2013 г. / отв. ред. А.Ю. Нагорнова – Ульяновск: SIMJET, 2013. – 630 с. : обл. – С.433-437. 

Геращенко Тетяна Григорівна

1. Геращенко Т.Г. Формування наукової раціональності у студентів-юристів   /Т.Г.Геращенко //Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук. - практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2017. - С. 86 - 87.

2. Геращенко Т.Г. Особливості правової ментальності в умовах поліетнічного соціуму /Т.Г.Геращенко //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р., м. Суми) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. -  С. - 162 - 164.

3. Геращенко Т.Г. Правопорядок як соціально-юридичний феномен / Т.Г. Геращенко // Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської інтеграції: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 лютого 2017 року. -  Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. - С. 24 - 26.

4. Геращенко Т.Г. Волелюбні прагнення І.Я.Франка як ознака української ментальності /Т.Г.Геращенко //Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя з дня смерті: Збірник матеріалів Міжвузівського круглого столу (27 травня 2016 р., м. Харків) / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків: ХНУВС, 2016. - С. 17-19.

5. Геращенко Т.Г. Автономія людини: філософсько-правовий аспект /Т.Г.Геращенко //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2016 р., м. Суми) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. -  С. - 183 - 185.

6. Геращенко Т.Г. Національна гордість як ознака менталітету /Т.Г.Геращенко //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук - практ. конф. [16-17 травня 2015 р., м. Суми] / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. - С. 158 - 160.

7. Геращенко Т.Г. Феномен етноментальності у філософії Тараса Шевченка  /Т.Г.Геращенко //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук - практ. конф. (м. Суми, 17-18  травня 2014 року) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: «Друкарський дім          «Папірус», 2014. – С. 261- 264.

8. Геращенко Т.Г. Організована злочинність як флуктуація / Т.Г.Геращенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук - практ. конф. (м. Суми, 18-19 травня 2012 року) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 477- 479

9. Геращенко Т.Г. Філософське осмислення правової картини світу / Т.Г.Геращенко // Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта: тези виступів учасників Всеукраїнській науковій конференції (18 – 19 жовтня 2012 р./ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).- Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – С. 60-61

10. Геращенко Т.Г. Епістемологія правового мислення / Т.Г.Геращенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів V Міжнар. наук –практ. конф. (м. Суми, 19-20 травня 2012 року) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – С. 15 – 17

11. Геращенко Т.Г. Правопорядок і самоорганізація /Т.Г. Геращенко //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: IV Міжнародна наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні, 21-22 травня 2011 р., Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. - тези доповіді. - Суми: Університетська книга, 2011. – С. 485 – 487.

12. Геращенко Т.Г., Стратегії впливу міжнародних організацій на розвиток освітньої політики національних держав /Т.Г. Геращенко, В.М. Солощенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: V Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 листопада 2010 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка: фахова стаття. – К.: Гнозис, 2010. - 80 – 86.

13. Геращенко Т.Г. Попередження злочинів як комплексна проблема /Т.Г. Геращенко //Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: всеукраїнська науково-практична конференція, 5 листопада 2010 р., Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: тези доповіді. - Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2010. – С. 39 – 41.

14. Геращенко Т.Г. Духовно-моральні цінності як основа нової освітньої парадигми /Т.Г. Геращенко //Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: всеукраїнська науково-практична конференція, 27-28 жовтня 2010 р.– Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка: тези доповіді. – Суми: Університетська книга, 2010. – С. 6 – 7.

Білоус Тетяна Львівна

1. Білоус Т.Л. Формування особливостей саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України в екстремальних умовах / Т.Л. Білоус // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28–29, 2016. Kielce: Holy Cross University. – page. 194–198.

2. Білоус Т.Л. Щодо сутності понять „тренованість” та „тренування” у працівників органів внутрішніх справ України до роботи в екстремальних умовах / Т.Л. Білоус // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матер. ІІІ Міжнар.наук.-практ. конф., 8 грудня 2016р.: у 3 ч. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч.2. – С. 21–26.

3. Білоус Т.Л. Розвиток комунікативних здібностей спортсменів при формуванні спортивного результату / Т.Л. Білоус // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016.  С. 226-228.

4. Білоус Т.Л. Аналіз професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України до роботи в екстремальних умовах / Т.Л. Білоус // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матер. наук.-практ. конф. (Харків, 08.04. 2016 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 40–44.

5. Білоус Т.Л. Досвід вітчизняної й закордонної підготовки працівників ОВС України та поліцейських зарубіжних країн до роботи в екстремальних умовах / Т.Л. Білоус // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 4. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Wydawca „WSIU”, 2015. – s. 194−199.

6. Білоус Т.Л. Діагностика стану сформованості пpoфeciйнoї гoтoвнocтi до poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax у мaйбутнix пpaцiвникiв органів внутрішніх справ / Т. Л. Білоус // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ конфер. (м. Дніпропетровськ, 26 груд. 2014 р.): у 2-х ч. – Д. : ТОВ «Інновація», 2015. – ч. 1. – С. 30-33.

7. Білоус Т.Л. Сутність і структура професійної готовності дo poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax у майбутніх пpaцiвникiв органів внутрішніх справ / Т. Л. Білоус // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – II (18). – Budapest, Issue: 37, 2014. − s. 37-40.

8. Белоус Т.Л. Определение критериев, показателей и уровней профессиональной готовности к работе в экстремальных условиях у будущих работников органов внутренних дел / Т.Л. Белоус // Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: SIMJET, 2014.  Ч. 1.  С. 346-352.

9. Білоус Т.Л. Ефективність професійної підготовки майбутніх працівників ОВС на формування професійної готовності до роботи в екстремальних умовах / Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 14.03. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 125−128.

10. Білоус Т.Л. Педагогічно-психологічне дослідження  знання майбутніх юристів про розвиток здорового способу життя / Т.Л. Білоус// Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збір. матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 17-18 травня 2014р., Сумська філія ХНУВС). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 367−370.

11. Білоус Т.Л. Залежність рівня професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах від їх особистісних особливостей / Т.Л. Білоус // Імідж сучасного педагога: Всеукр. наук.-практ. освітньо-популярний журнал. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. Випуск 10 (139). – С. 39–42.

12. Білоус Т.Л. Пристосування деяких функціональних систем майбутніх фахівців СФ ХНУВС до навчального та фізичного навантаження // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 24 трав.2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. − Х.: ХНУВС, 2013. – С. 37−39.

13. Білоус Т.Л. Особливості процесу професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців// Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Зб. матер. Міжнар. наук.-пр. конф. − Суми: Друкарський дім «ПАПІРУС», 2013. − С. 601− 604.

14. Білоус Т.Л. Рівень фізичної підготовки студентів у психолого-педагогічних дослідженнях // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. ІІ частина/Сумська філія ХНУВС. − Суми:ТОВ Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. − С. 88−90.

15. Білоус Т.Л. Умови розвитку стресостійкості працівників органів внутрішніх справ / Т.Л. Білоус // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. Ч.3. − С. 10−13.

16. Білоус Т.Л. Процес формування вмінь самостійно займатися фізичними вправами // Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку: зб. матер. ІV Міжнародна наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні /СФХНУВС. − Суми:Університетська книга, 2011. С. 630−632.

17. Білоус Т.Л. Організація самостійної роботи фізичного виховання // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-конф. / СФ ХНУВС. – Суми: ФОП Ляпощенко Л.Г., 2010. С. 831−834.

Теслик Наталія Миколаївна

1. Теслик Н.М. Професійно-правова свідомість курсантів та студентів ВНЗ МВС як елемент готовності до стресових умов праці / Н.М. Теслик // Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 24 квіт. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 189-192.

2. Теслик Н.М.  Роль правової соціалізації особистості у формуванні професійно-правової свідомості курсантів-правознавців / Н.М. Теслик // Актуальні проблеми юридичної психології [Текст] : тези доп. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / [ред. кол. : В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін.] – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 61-64.

3. Теслик Н.М. Сутнісні особливості професійної правосвідомості правознавців / Н.М. Теслик // Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології : зб. статей за матеріалами ІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (10 травня 2012 р., Україна, Донецька обл., м. Макіївка). Том 2. / За заг. ред. та упор. В.М. Синельникова, В.Є. Луньова. – Макіївка: МЕГІ, 2012. – С. 133-136.

4. Теслик Н.М. Особливості ставлення до права курсантів-правознавців / Теслик Н.М. // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 травня 2012 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – С. 59-61. 

5. Теслик Н.Н. Сущностные характеристики профессионального правосознания правоведов / Н.Н. Теслик // Механизм обеспечения и защиты прав человека в России и зарубежных государствах: материалы Межнар. науч. конф. адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей (25 мая 2012 г.). – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2012. – С. 194-198. 

6. Теслик Н.М. Ціннісні орієнтації у структурі правосвідомості курсантів-правознавців / Н.М. Теслик // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 11 листопада 2011 р.). / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 160-165.

7. Теслик Н.М. Оцінні уявлення про правову систему студентів та слухачів ВНЗ системи МВС / Н.М. Теслик // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : збірн. матер. IVВсеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 18 лютого 2011 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – О.: ОДУВС, 2011. – С. 49-50.

8. Теслик Н.М. Проблема формування поняття правової свідомості у вітчизняній науковій думці / Н.М. Теслик // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів IVМіжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 505-507.

9. Теслик Н.М. Особливості особистісних рис студентів ВНЗ системи МВС з різним типом ставлення до права / Н.М. Теслик // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали наук.-прак. конф. (Харків, 18 березня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій, каф. прикладної психології. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 101-105.

10. Теслик Н.М. Ставлення до права та мотивація навчання на етапі адаптації студентів ВНЗ МВС / Н.М. Теслик //Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 листопада 2010 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С.161-164.

11. Теслик Н.М. Психологічний компонент оцінної функції правосвідомості / Н.М. Теслик // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, 23 квітня 2010 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 23-27.

12. Шевченко Л.О. Психологічні детермінанти формування у студентів ВНЗ МВС професійної правосвідомості / Л.О. Шевченко, Н.М. Теслик // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2010 р. / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ФОП Ляпощенко Л.Г., 2010. – С. 798-801.

Кононенко Тетяна Петрівна

 

1. Кононенко Т.П. Громадянське виховання студентів ВНЗ у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності / Т.П. Кононенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збір. матер. VII  Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 17-18 травня 2014 р., Сумська філія ХНУВС). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 313 – 616.

2. Кононенко Т.П. Про деякі аспекти самоуправління і самовиховання в процесі фізичного самовдосконалення студентів ВНЗ / Т.П.Кононенко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. Міжнар. наук. - практ. конф. (м. Харків, 22 листоп. 2013р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – С. 139 – 140.

3. Кононенко Т.П. Туристсько-оздоровча діяльність як засіб різнобічного розвитку студентів ВНЗ// зб. матер. регіон. конф. «Від творчого пошуку – до професійного становлення». – Суми. – 2011. – С. 68-70.

4. Кононенко Т.П. Гуманізація освіти і проблеми фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах// зб. ІVМіжнар. наук.-прак. конф.«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку». – Суми. – 2011. – С . 820 – 821.

5. Кононенко Т.П.Формування мотивації до рухової активності студентів Сумської філії ХНУВС /Т.П.Кононенко //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: міжнар.наук. - практ. конф., 15-16 травня 2010 р. : тези докл. – Суми: Фабрика друку, 2010 С. 337-339.

6. Кононенко Т.П. Особливості рекреації студентів ВНЗ /Т.П.Кононенко //Сучасна наука: погляд молодих: регіон. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2010 р.: тези докл. – Суми: СОІППО, 2010.– С. 107-113.

Сергієнко Анастасія Вікторівна

1. Сергієнко А.В. Сергієнко Т.М. Some features of legal text translation /А.В. Сергієнко Т.М. Сергієнко/ Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. – Суми: СФХНУВС, 2016. – С.181-184 (тези)

2. Сергієнко А.В. Деякі До питання про визначення основних завдань вищої юридичної освіти у першій половині ХІХ століття /А.В. Сергієнко/ Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. – Суми: Сум.ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 215-217 (тези).

3. Сергієнко А.В. Деякі аспекти реформування вищої юридичної освіти в Україні /А.В. Сергієнко/ Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. – Суми: Сум.ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – С. 88-92 (тези).

4. Сергієнко А.В., Сергієнко Т.М., Перекладознавчий аспект в системі медичного права /А.В. Сергієнко //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. Матеріалів VІІІ Міжнар. Наук – практ. Конф. (м. Суми, 16-17 травня 2015 року) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: «Ельдорадо», 2015. – С. 350-352;

5. Сергієнко А.В. Деякі аспекти організації міжнародного співробітництва у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ/ А.В. Сергієнко/ Харківський національний університет внутрішніх справ у системі підготовки кадрів України: зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф.- Харків, 2014. – С. 319– 321.;

6. Сергієнко А.В. До питання про основні завдань правової освіти в університетах у науково-педагогічній думці України/ А.В. Сергієнко/ Актуальные проблемы современных наук: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф.- Перемишль, 2014;

7. Сергієнко А.В. Деякі аспекти перекладу англомовних юридичних текстів/ А.В. Сергієнко/ Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. - Суми: ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 578– 581.;

8. Сергієнко А.В. До питання особливостей перекладу фразеологічних одиниць / А.В. Сергієнко / /Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. - Суми: ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2013. – С. 578– 581.

9. Сергієнко А.В. Деякі аспекти перекладу ідеоматичних одиниць [Електронний ресурс]/ А.В.Сергієнко // VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы современных наук – 2013», 07-15 июня 2013, Przemysl , Польша. С.48-53.

10. Сергієнко А.В. Деякі аспекти впливу латинської мови на англійську правничу термінологію /А.В. Сергієнко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення та стратегія розвитку» - 2012. – С. 125.

11. Сергієнко А.В. До питання про використання інтерактивних методів навчання іноземній мови в ВНЗ [Електронний ресурс]/ Сергієнко А.В. // Міжнародна науково-практична конференція «Научная индустрия европейского континента» - 2012», Чехія, Прага – 2012.

12. Сергієнко А.В. Провідні тенденції розвитку освіти дорослих у Данії / А.В. Сергієнко //IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку», Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ: наук.- практична конференція, 21-22 травня 2011р.: тези допов. – Суми. – С.648.

13. Сергієнко А.В. Особливості ліберальної освіти дорослих у Данії / А.В. Сергієнко // Правова держава: сьогодення і перспективи: наук.- практична конференція, 29 березня 2008р.:тези допов. – Суми., 2008. – С. 347.

Фісенко Андрій Вікторович

1. Фісенко А.В., Чередніченко С.В.Правопорушеня у спорті: допінг /Фісенко А.В., Чередніченко С.В.// Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збір. матер. VII  Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 17-18 травня 2014р., Сумська філія ХНУВС). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. – С.406-408.

2. Фісенко А.В., Яценко О.О., Удосконалення техніки гри футболістів 10-11 років/ Яценко О.О., Фісенко А.В./ матеріали ХІVМіжнародної науково-практичної конференції молодих учених: у 2 т. / відповід ред.. М.О. Лянной; наук.ред. Т.О. Лоза.-Суми : СумДПУ ім А.С. Макаренка, 2014.-Т.ІІ.- С.391-395.

3. Фісенко А.В. Психофізична регуляція в навчально-тренувальному процесі з панкратіону юнаків віком 12-13 років / А.В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України, 28-29 квітня 2011р. // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Суми, 2011. - Том 2. - С.375-379.

 

Самойлова Юлія Ігорівна

1. Самойлова Ю.І. Decentralization in education: experience of the USA // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». Суми, 8 грудня 2016 року. – С. 233-236

2. Самойлова Ю.І. Innovative educational networks as a means of modernization of educational management system in the context of modern philosophy of education // Наукові абриси ІІІ тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій: матеріали Міжнародної наукової конференції . – Суми, 17-18 червня 2016 р.

3. Samoilova  J. Synonymy and homonymy in the English legal discourse / J. Samoilova / J. Samoilova //  Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: СФХНУВС, 2016 р. – С. 216-218.

4. Самойлова Ю.І. The role of innovations in the new philosophy of education in the XXI century / Ю.І. Самойлова // Дні науки філософського факультету-2016: матеріали Міжнародної наукової конференції. ˗ Київ, 20-21 квітня 2016 р. – С. 201-203.

5. Самойлова Ю.І. Мережування навчальних закладів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.І. Самойлова // Педагогіка: традиції та інновації : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. ˗ Львів, 15-16 квітня 2016 р. – С. 18-20.

6. Самойлова Ю.І. Діяльність інноваційних шкільних мереж в контексті сучасного управління освітою / Ю.І. Самойлова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 3 грудня 2015 року. – С.  180-183.

7. Самойлова Ю.І. Особливості підготовки менеджерів освіти в умовах інноваційного управління навчальним закладом // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». Суми, 26-27 березня 2015 р. Том 2. – С. 8-11.

8. Самойлова Ю.І. Шкільні мережі як інновація в управлінні якістю освіти» // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття». Суми, 11-12 березня 2013 року. – С. 33–35.

9. Самойлова Ю.І. Особливості управління інноваційними шкільними мережами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». Суми, 4-5 березня 2014 року. – С. 255-257.

10. Самойлова Ю.І.  Стратегії управління інноваційними шкільними мережами // Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст». м. Київ, 5 червня 2014 року. – С. 58-60.

11. Самойлова Ю.І. Змістові засади діяльності провідних інноваційних шкільних мереж США (на прикладі  «Accelerated Schools») // Матеріали XХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасна освіта і наука в Україні : традиції та інновації”. м. Одеса, 25-26 жовтня 2014 р. – С. 99-100.

12. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителів // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя». Вінниця, 26-27 листопада 2014 р. – С. 147-148.

13. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі в контексті нової філософії освіти ХХІ століття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». Суми, 3 грудня 2014 р. У 4-х частинах. Частина 4. – С. 122-124.

14. Самойлова Ю.І. Інноваційні шкільні мережі як предмет порівняльно-педагогічного дослідження у вітчизняній та російській компаративістиці // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». Київ, 10 червня 2013 року. – С. 76-78.

15. Самойлова Ю.І. Розвиток інноваційних шкільних мереж в історії американської освіти // Матеріалів ІІ Міжнародної конференції «Міжнародне співробітництво в умовах глобалізації». Частина 1. м. Алушта, 19-22 вересня 2013 р. – С. 260-265.

16. Самойлова Ю.І. Змістові аспекти діяльності інноваційної шкільної мережі «Успіх для всіх» («SuccessforAll»)» // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» Суми, 1-3 жовтня 2013 р. – С.