Склад кафедри

 

 

Панасюк Оксана Володимирівна

завідувач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат юридичних наук, доцент

 

2004 р. – закінчила Національний університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

22 листопада 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України» (спеціальність 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) диплом кандидата №063434 від 23.02.2011 р.

К.ю.н., завідувачем кафедри  Панасюк О.В. отримано вчене звання доцента кафедри юридичних дисциплін відповідно до Наказу «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань» № 150 від 14 лютого 2014 року.

Основні наукові праці Панасюк О.В.:

•    Панасюк О.В. Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України / О.В. Панасюк // Форум права. – 2010. – № 3. – С.338-343. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-joirnals/FP/2010-3/10momvou.pdf

•    Панасюк О.В. Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах держаної податкової служби / О.В. Панасюк // Форум права. – 2012. – № 3. – С.515-518.

•    Панасюк О.В. Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законності і дисципліни в органах ДПС України / О.В. Панасюк // Вісник ХНУВС. – 2012. – №2(57). – С.308-313.

•    Панасюк О.В. Фінансове право: програма нормативної навчальної дисципліни  / О.В. Панасюк // Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

•    Панасюк О.В. Фінансове право: програма нормативної навчальної дисципліни  / О.В. Панасюк // Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

•    Панасюк О.В. Митне право: програма варіативної навчальної дисципліни / О.В. Панасюк // Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 16 с.

•    Панасюк О.В. Митне право: робоча навчальна програма / О.В. Панасюк //  Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 28 с.

•    Панасюк О.В. Банківське право: програма варіативної навчальної дисципліни/ О.В. Панасюк // Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

•    Панасюк О.В. Банківське право: робоча навчальна програма / О.В. Панасюк // Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

•    Панасюк О.В. Податкове право: програма нормативної навчальної дисципліни / О.В. Панасюк // Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

•    Панасюк О.В. Податкове право право: робоча навчальна програма / Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

 

Дисципліни, що викладає: «Фінансове право», «Податкове право»,  «Банківське право»,  «Митне право».

 

Лукаш Сергій Станіславович

професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

доктор юридичних наук, професор

 

1998 р. – закінчив Університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

2010 р.– присвоєно вчене звання доцента (атестат 12 ДЦ №023784 від 09.11.2010).

7 липня 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.04  Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України (м. Київ) захистив докторську дисертацію на тему «Співвідношення централізованого і локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки» (диплом ДД № 000198 від 10.11.2011).

Основні наукові праці Лукаша С.С.:

•    Лукаш С.С. Сфери централізованого й локального регулювання службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ// Актуальні проблеми права: теорія і практика / Збірник наукових праць. –  Луганськ. –  2009. – № 13. – С. 109-121.

•    Лукаш С.С. Особливості локальних нормативних актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок в організації // Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 368 с. (монографія).

•    Лукаш С.С. [авт.кол.]  Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України // К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.- 456 с. (С.С. Лукаш – Глава 4 (статті 50-58). - С.119-139).

•    Лукаш С.С. Особливості правового регулювання службово-трудових відносин працівників органів внутрішніх справ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – Випуск 13. – Ужгород, 2010. – С. 516-520.

•    Лукаш С.С. Особливості локальних нормативних актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок в організації // Актуальні проблеми права: теорія і практика/ Збірник наукових праць. –  Луганськ. –  2010. –  № 16. – С. 115-125.

•    Лукаш С.С. [авт.кол.]  Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.- кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. –  С.49 – 52;  23 – 27. (Гриф МОН, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 11804.1 від 22.12.2010 ))).
•    Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання трудових відносин // Південноукраїнський правничий часопис. –  2011. – № 2. – С. 124–128.

•    Лукаш С.С. Особливості локальних нормативних актів що регулюють трудовий розпорядок  // Актуальні проблеми права : теорія і практика. Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2011. – № 19. – С.349–357.

•    Лукаш С.С. Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 599–601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11lccvpo.pdf

•    Лукаш С.С. Галузеві принципи трудового права в системах принципів правового регулювання переведень та переміщень працівників  // Актуальні проблеми права : теорія і практика. Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2011. – № 20. – С. 213–219.

•    Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання праці в країнах колишнього СРСР  // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 93–100.

•    Лукаш С.С. Вплив принципів трудового права на правове регулювання службово-трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України / С.С. Лукаш /  Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали:  ІХ Всеукраїнської наук.-практ.конф. (м. Харків, 25 листопада 2011 року) / за заг. ред. К.Ю. Мельника.-Х.: Харк.нац.ун-т внутр.справ, 2011.- С. 280-283.

Лукаш С.С. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Дисципліни, що викладає: «Трудове право».

 

 

Гробова Вікторія Павлівна

професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

доктор юридичних наук, професор

 

1996 р. – закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (спеціальність – історія, кваліфікація – вчитель історії середньої школи).

2002 р. – Національний університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

28 травня 2005 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.03 Національного університету внутрішніх справ захистила кандидатську дисертацію на тему «Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента (атестат 12 ДЦ №023541 від 09.11.2010).

06 липня 2013р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ захистила докторську дисертацію на тему "Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики"

17 січня 2014 р. к.ю.н., доцентом, професором кафедри юридичних дисциплін Гробовою В.П. отримано науковий ступінь доктора юридичних наук відповідно до Наказу «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань» № 38 від 17 січня 2014 року

Основні наукові праці Гробової В.П.:

•    Гробова  В.П. Місцеве самоврядування: досвід минулого, сучасний стан і перспективи. // Проблеми реформування публічної влади: Збірник матеріалів та документів / За заг. ред. Р.П. Безсмертного; Науковий редактор: М.О. Пухтинський. – К.: Атіка-Н, 2009.

•    Гробова  В.П. Конституційний принцип рівності прав жінок та чоловіків у світлі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. –Серія «Юридичні науки». – Том 22 (61). – №2. – 2009. – С.83-88.

•    Особливості законодавчого процесу в республіці Польща // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2009. – №13. – С. 65-75.

•    Гробова  В.П. [авт.кол.]  Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1.4/18-Г-138.1 від 10.01.2010) // Харків: «ОСН», 2010. - 174 с. (глава 7. - С. 63-73). – Рекомендовано МОН України (лист №1.4/18-Г/138.1 від 10.01.2010).

•    Гробова В.П., Лукаш С.С.  [авт.кол.]  // Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.- кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – .Харків: НікаНова, 2011. - .С.49 – 52;  23 – 27. (Гриф МОН, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 11804.1 від 22.12.2010 ))).

•    Гробова  В.П. [авт.кол.]  //Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: наук.-практ.коментар / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина. – Харків: НікаНова, 2011. - С.127-135. (Гриф МОН, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 11797.1 від 22.12.2010 )).

•    Гробова В.П. Парламентаризм Німеччини: навчальний посібник. – Суми: ТОВ «ТД»Папірус», 2012. – 186 с.

•    Корогод Г.І., Гробова В.П. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: навчальний посібник. - Суми : Університетська книга, 2011. – 128 с. (навчальний посібник з грифом МОНМС України).

•    Гробова В.П. Щодо становлення інституту місцевого самоврядування у законодавстві України / В.П. Гробова //  Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матеріали ХХVІ Міжнародної історико-правової конференції 27-29 квітня 2012 р., м. Одеса. – Одеса.: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – С.421-426.

•    Гробова В.П. Становлення інституту системи місцевого самоврядування у законодавстві України / В.П. Гробова / Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №23.-Луганськ, 2012.- С.229-235.

•    Гробова В.П. Основні тенденції державотворення в Україні та їх вплив на систему державного управління / В.П. Гробова / Митна справа. Науково-аналітичний журнал №1(79). Ч.2. – 2012. – С.344-348.

•    Гробова В.П. Щодо системи місцевого самоврядування: проблеми методології  / В.П. Гробова / Вісник Одеського національного університету №1, 2012 р.

 

Дисципліни, що викладає: «Конституційне право України», «Міжнародне право», «Громадські об’єднання в Україні», «Державне право зарубіжних країн».

 

Осадчий Юрій Григорович

професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

доктор історичних наук, професор

 

1972 р. – закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченко (спеціальність – історія і суспільствознавство,  кваліфікація – вчитель історії і суспільствознавства середньої школи).

16 січня 1979 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського держа-вного університету ім. Т.Г. Шевченко захистив кандидатську дисертацію на тему «Боротьба більшовиків за профспілки України в роки громадянської вій-ни».

20 червня 1979 р. рішенням   Вищої атестаційної комісії при  Раді Міністрів СРСР (протокол № 12 ц/з) присуджено науковий ступень кандидата історич-них наук (диплом ИТ № 003261).

24 березня 1984 р. рішенням   Вищої атестаційної комісії при  Раді Міністрів СРСР присуджено наукове звання доцента (атестат Д № 070168).

17 червня 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського дер-жавного університету ім. Т.Г. Шевченко захистив докторську дисертацію на тему «Соціалістичні партії і профспілковий рух в Україні (1905 – 1918 гг.)».

Рішенням   Вищої атестаційної комісії при  Раді Міністрів СРСР от 11 жовт-ня 1991 р. (протокол № 37 д/27) присуджено науковий ступень доктора істо-ричних наук (диплом ДТ № 010299).

11 лютого 1993 р. рішенням вченої ради Луганського медичного інституту (воно було затверджено атестаційною колегією Міністерства освіти України) присвоєно вчене звання професора (атестат ПР № 000563).

Основні наукові праці Осадчого Ю.Г.:

Осадчий Ю.Г. Межпартийная борьба в профсоюзах Украины в пе-риод гражданской войны. – Луганск: Дом политпросвета, 1975. – 36 с.

Осадчий Ю.Г. Первый Всеукраинский съезд профсоюзов (к 60-летнему юбилею) // Трибуна лектора» (Киев). – 1977. - № 4. - С. 11 – 23/

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Из истории Киевской организации РСДРП (1917 – 1920 гг.) // - К.: «Знание», 1977. 48 с.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Историография Великого Октября на Украине. - К.: Наук. думка, 1977. – 337 с.

Осадчий Ю.Г. Боротьба більшовиків за профспілки України у 1918 році //  «Український історичний журнал» (Київ). – 1978, - № 4. – С. 44 – 57.

Осадчий Ю.Г. Нове слово о діяльності профспілок України у роки громадянської війни (рецензія на монографію В. Степанкова «Профспілки Україна у 1918 – 1920 роках») // «Українский історичний журнал» (Київ) – 1979. – №.7. – С. 45-46.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Интернациональные воинские формирова-ния  на Украине в годы гражданской войны (1918 – 1920) // - К.: Наук. думка, 1980. – 277 с.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Годы борьбы и побед: Очерки истории гражданской войны на Украине. – К.: Наук. думка, 1981. – 354 с.

Осадчий Ю.Г. Участь анархістських груп у профспілках України в роки першої світової війни // Вісник Академії наук УРСР. Історичні науки. – Вип. 127. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 44-56.

Осадчий Ю.Г. Діяльність соціалістичних партій в профспілках Ук-раїни в умовах спаду першої буржуазно-демократичної революції // Віс-ник Киівського університету. Серія: «Історія». – Вип. 112. - К.: Вид-во КГУ, 1986. – С. 35 – 44.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник / Відповід. ред. І.Ф. Курас. (37 дові-док о профспілках України) // - К.: Головна редакція УРЕ, 1987 – 632 с.

Осадчий Ю.Г. Розробка партіями тактичної лінії у профспілковому русі в період першої буржуазно-демократичної революції // Вісник Ака-демії наук УРСР. Історичні науки. – Вип. 130. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 44-56.

Осадчий Ю.Г. Діяльність партії соціалістів – революціонерів у профспілках України у 1905 – 1907 рр.  // Вісник Киівського університету. Серія: «Історія». – Вип. 117. – К.: Вид-во КГУ, 1989. – С. 45 – 54.

Осадчий Ю.Г.  Партії та профспілковий рух України (1905 – 1920 рр.). – К.: Либідь, 1991. – 180 с.

Осадчий Ю.Г. Історія України. Навчальний посібник. – Луганськ: Редакційно-видавничий відділ Луганського медичного інституту, 1992. – 170 с.

Осадчий Ю.Г. Партийная борьба на Первом съезде профсоюзов Украины // Вестник Сумского университета. Вып. 1. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1993. – С. 17-28.

Осадчий Ю.Г. Формирование вооруженных сил Центральной Рады в 1917 г. Формирование вооруженных сил Центральной Рады в 1917 г. // Вестник Сумского университета. Вып. 2. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1994. – С. 12-29.

Осадчий Ю.Г. Противостояние большевиков и меньшевиков в профсоюзном движении Украины в профсоюзах Украины в ходе борьбы за установление советской власти на Украине // Вестник Сумского универ-ситета. – Вып. 3. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1995. – С. 22-34.

Осадчий Ю.Г. Академик Николай Василенко // Сумська старовина. – 1996. - № 2. – С.14 – 24.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Історія державності України. / За заг. ред. Бандурки О.М., Ярмиша О.Н.  – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 608 с.

Осадчий Ю.Г. М. П. Василенко – другий президент АН України // Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. – Кн. 1. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005. – С. 44-57.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Коммунистическое движение. Очерки ис-тории / Под общ. ред. А.М. Бандурки. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел. 2006. – 744 с.

Осадчий Ю.Г. [авт. кол.] Сумщина в іменах. Енциклопедичний до-відник // - Суми: РВО «АС-Медіа», 2007. – 776 с.

Осадчий Ю.Г. Командарм І.Ф. Федько // Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. – Кн. 2. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2008. – С. 14-27.

Осадчий Ю.Г. Формування збройних сил Української держави ге-тьмана П. Скоропадського //  Сучасна картина світу: природа, суспільст-во, людина: збірник тез та доповідей Міжнародної наукової конференції (Суми, 16-17 квітня 2008 р.) – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 56-64.

Осадчий Ю.Г. Про правомірність анафеми гетьману Івану Мазепі // «Світогляд – філософія – релігія». Зб. наукових праць. – Вип. 5.  – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 95 – 105.

Осадчий Ю.Г. Последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский – узник Соловецкого монастыря // Світогляд – філософія – релігія». Зб. наукових праць. – Вип. 6.  – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С. 110 – 119.

Осадчий Ю.Г. Політологія. Курс лекцій. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 214 с.

Осадчий Ю.Г. Мазепа: истинное, надуманное, ложное // Сумська старовина. – 2013. – № 41 – 42. – С. 121 – 147; - 2014. – № 43 – 44. С. 123 – 144; - 2014. – № 45. – С. 105 – 138; - 2015. – № 46. – С. 137 – 154; - 2015.  - № 47. – С. 105 - 95 – 125; - 2016. - № 48. – С. 108 – 126.; - 2016, - № 49. – С. 92 – 105; - 2017. - № 50. – С. 87 – 103.

Дисципліни, що викладає: «Історія держави і права України»,  «Історія дер-жави і права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу і право».

Горобець Наталія Олександрівна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат юридичних наук, доцент

 

2002 р. – закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

20 березня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ захистила кандидатську дисертацію на тему «Право на недоторканність житла: цивільно-правовий аспект» (спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

04.07.2013 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри юридичних дисциплін.

Основні наукові праці Горобець Н.О.:

•    Горобець Н.О. Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканість житлового простору /Н.О. Горобець // Форум права. – 2009– № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/11gnongp..pdf.

•    Горобець Н.О. Суб’єктний склад права на недоторканість житлового простору  /Н.О. Горобець // Наше право. – 2009– № 4. – Ч.2. – С.71-77.

•    Горобець Н.О.  Право на вибір імені дитини / Н.О. Горобець // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. - № 4. – С. 74-80.

•    Горобець Н.О. Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку /Н.О. Горобець // Форум права. – 2011– № 4. С. 117-120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11gnokug..pdf

•    Горобець Н.О. Основи римського приватного права /Робочий зошит для семінарських занять для денної форми навчання. Розробник: Горобець Н.О. – Суми : Сумська філія ХНУВС, 2012. – 46 с.

•    Горобець Н.О. Житлове право /Робочий зошит для практичних занять для денної форми навчання. Розробник: Горобець Н.О. – Суми : Сумська філія ХНУВС, 2012. – 63 с.

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

Дисципліни, що викладає: «Цивільне право», «Житлове право», «Основи римського приватного права», «Правове регулювання відносин власності», «Сімейне право».

 

Маркова Олена Олегівна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат юридичних наук

 

2010 р. – закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист).

26 грудня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.140.02 ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в договірних відносинах» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес).

Основні наукові праці Маркової О.О.:

•    Маркова О.О. Щодо обґрунтування можливості використання адміністративного договору в діяльності органів внутрішніх справ / О.О. Маркова  // Європейські перспективи. – 2011. – № 1. – ч. 2. – С. 87–92.

•    Маркова О.О. Окремі питання щодо визначення змісту повноважень органів внутрішніх справ на використання договорів / О.О. Маркова  // Європейські перспективи. – 2011.–  № 2. – ч. 2. – С. 79-84.

•    Маркова О.О. Правове регулювання участі органів внутрішніх справ у договірних відносинах /О.О. Маркова  // Юридична Україна. – 2011.  – № 6. – С. 33–38.

•    Маркова О.О. Щодо порядку укладання органами внутрішніх справ договору на охорону громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру / О.О. Маркова  // Наше право. – 2011. –  № 2. – ч. 1. – С. 74–78.

•    Маркова О.О. Повноваження органів внутрішніх справ в договірних відносинах / О.О. Маркова  // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2012. – № 9. – С. 54–57

•    Маркова О.О. Щодо питання про правову природу договірних відносин в сфері надання охоронних послуг / О.О. Маркова  // Наше право. – 2013. – № 5. – С. 157–163.

•    Маркова О.О. Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин.// Наше право. – 2013. – № 3. – С.  340–346.

•    Маркова О.О. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в договірних відносинах. Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ,. ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – 171 с.

•    Маркова О.О. Договірне регулювання відносин: робоча навчальна програма / О.О. Маркова, Ж.В. Заваль.– Суми. : ВВП «Мрія» ТОВ,2012. – 34 с.

    Маркова О.О. Договірне регулювання відносин: навчальна программа нормативної (варіативної) навчальної дисципліни підготовки / О.О. Маркова, Ж.В. Заваль.– Суми. : ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 20 с.

•    Маркова О.О. Договірне регулювання відносин: навчально-методичні вказівки до самостійної роботи для денної форми навчання / О.О. Маркова, Ж.В. Заваль.– Суми. : ВВП «Мрія» ТОВ 2012.– 32 с.

•    Маркова О.О. Договірне регулювання відносин: навчально-методичні матеріали до практичних занять / О.О. Маркова, Ж.В. Завальна.— Суми. : ВВП «Мрія» ТОВ 2012. – 28 с.

Дисципліни, що викладає: «Адміністративна відповідальність», «Договірне регулювання відносин».

 

Василенко Марина Євгенівна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат педагогічних наук

 

2009 р. – закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист).

2010 р. –  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (спеціальність – педагогіка вищої школи, кваліфікація – викладач вищого навчального закладу (ОКР – магістр).

4 липня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.02 Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Основні наукові праці Василенко М.Є.:

•    Василенко М.Є. Консультативна діяльність як проблема фахової підготовки майбутніх юристів / М.Є. Василенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 31. – Ч.2.- С. 239-244.

•    Василенко М.Є. Обґрунтування вимог консультативної діяльності до професійної підготовки майбутніх юристів юристів / М.Є. Василенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 7. – Ч. І. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – С. 48-57.

•    Василенко М.Є. Змістовий алгоритм організації та проведення юридичної консультації / М.Є. Василенко //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць / редкол.: Т.І. Сущенко(голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 18 (71). – С. 63-69.

•    Василенко М.Є. Фахова підготовка майбутніх правників до надання консультативної допомоги / М.Є. Василенко //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 19 (72). – С. 68-73.

•    Василенко М.Є. Розробка критеріїв вивчення та оцінювання готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності / М.Є. Василенко //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. - Ялта: РВВ КГУ, 2012. - Вип. 35. - Ч.2. – С.10-18.

•    Василенко М.Є. Порівняльний аналіз понять «юридична консультація»,  «юридичне консультування» та «консультативна діяльність юриста»/ М.Є. Василенко //Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2011. – Вип.99. – Ч.2. – С.77-85.

•    Василенко М.Є. Розробка критеріїв вивчення та оцінювання готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності / М.Є. Василенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. - Ялта: РВВ КГУ, 2012. - Вип. 35. - Ч.2. – С.10-18.

•    Василенко М.Є. Підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності у системі вітчизняної клінічної освіти / М.Є. Василенко // Збірник наукових праць № 62. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; [гол. ред. Потапчук Є.М.]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. – С. 30-34.

•    Василенко М.Є. Готовність студентів-юристів до професійної діяльності: науково-теоретичний аналіз // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. Серія: Психолого-педагогічні та філологічні науки. V Всеукраїнська науково-практична конференція (7 грудня 2012 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2012. – С.26-27.

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

Дисципліни, що викладає: «Цивільне право», «Нотаріат України».

 

Садикова Яна Михайлівна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат юридичних наук

 

2004 р. – ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (спеціальність – інтелектуальна власність, кваліфікація – керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності (ОКР – магістр).

2006 р. –  ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права» (ОКР – магістр).

28 березня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України захистила кандидатську дисертацію на тему «Предмет доказування у справах про захист авторських та суміжних прав» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

26.06.2014 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєний науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Основні наукові праці Садикової Я.М.:

•    Садикова Я.М. До питання правового регулювання особистих немайнових прав творців  // Управління правами інтелектуальної власності: матеріали наук.-практ.конф. (м. Суми, 2011 року) /  Сумський державний університет. - Суми: СумДУ, 2011.- С.13-14.

•    Садикова Я.М. До питання про предмет доказування у цивільному судочинстві за цивільно-процесуальним законодавством України // Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ.конф., присвяченої 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. – С.145-146.

•    Садикова Я.М. Окремі аспекти доказування фактів процесуально-правового значення у цивільному судочинстві України / Я.М. Садикова / Державо і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 року, м.Суми). І частина / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ТОВ «Друкарський дім  «ПАПІРУС», 2012. –С.123-125.

•    Садикова Я.М. До питання про роль презумпцій у цивільному судочинстві // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяченій світлій пам’яті О.А.Пушкіна (26 травня 2012 р.– Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 418-419.

•    Садикова Я.М. Місце та роль фактів процесуально-правового значення в предметі доказування  за цивільним процесуальним законодавством України / Садикова Я.М. // Право і безпека, 2012. №3(45). – С.318-322.

Є здобувачем наукового ступеня кандидата юридичних наук. Активно працює над кандидатською дисертацією на тему «Предмет доказування у справах про захист авторських та суміжних прав».

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

Дисципліни, що викладає: «Цивільний процес», «Господарський процес», «Міжнародне приватне право», «Виконавче провадження», «Окреме провадження у цивільному процесі».

 

Ващенко Світлана Сергіївна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

доктор юридичних наук, доцент

 

2007 р. – закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність – правоохоронна діяльність, кваліфікація – юрист,  ОКР – магістр).

24 вересня 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон) захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус судової міліції в Україні» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Основні наукові праці Ващенко С.С.:

•    Шоптенко С.С.  Щодо визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні // Вісник ХНУВС, 2010. - № 1 (48). – С. 181-188.

•    Шоптенко С.С.  Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні // Право і безпека, 2010. - № 1 (33). – С. 60-66.

•    Шоптенко С.С.  Система завдань  судової міліції в Україні // Право і безпека, 2010. - № 3 (35). – С. 165-169.

•    Шоптенко С.С.  Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні / С.С. Шоптенко // Вісник ХНУВС № 2 (53). - 2011.- С.255-263.

•    Шоптенко С.С. Шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - № 3(19). – 374 с.

•    Шоптенко С.С. розділ 3.3 «Організаційно-правові засади раціонального використання земель сільськогосподарського призначення» (стор.469-481) у колективній монографії «Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку» / За заг. ред. Г.Є.Жуйкова, Я.В.Сухій, В.С.Ніценка. – Книга 2. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. – 656 с. (ум.друк.арк. 41,88; наклад 300 прим.).

Дисципліни, що викладає: «Адміністративний процес», «Адвокатура України», «Судові та правоохоронні органи України»

 

Дуравкіна Наталія Ігорівна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат юридичних наук

 

2010 р. – закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

28 жовтня 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Луганськ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання юридичної відповідальності суб'єктів трудового права в умовах ринкової економіки» (спеціальність 12.00.05– трудове право; право соціального забезпечення) диплом кандидата № 000631від 22.12.2011 р.

Основні наукові праці Дуравкіної Н.І.:

•    Дуравкіна Н.І. Роль відповідальності в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина / Н.І. Дуравкіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. - Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля.-2011.-№ 18.-С.320-328.

•    Дуравкіна Н.І. Правова природа інститут відповідальності в трудовому праві України / Н.І. Дуравкіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. –Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля.-2011.-№ 19. – С. 270-277.

•    Дуравкіна Н.І.  До питання відповідальності в трудовому праві України / Н.І. Дуравкіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. - Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля.-2011.-№ 20.-С.236-241.

•    Дуравкіна Н.І. Відповідальність роботодавця як суб’єкта трудових правовідносин / Н.І. Дуравкіна //  Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. - Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля.-2011.-№ 21.- С.220-225.

Левченко Н.І. керівник студентського наукового гуртка трудового, аграрного, земельного, адміністративного, господарського та фінансового права.

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

Здійснює кураторство студентської навчальної групи денної форми навчання.

Дисципліни, що викладає: «Аграрне право», «Земельне право», «Екологічне право», «Трудове право».

 

Панкратова Вікторія Олегівна

старший викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС

 

2007 р. – закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

2009 р. - Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (спеціальність – педагогіка вищої школи, кваліфікація – викладач вищого навчального закладу (ОКР – магістр).

21.02.2014 р. на засіданні вченої ради ХНУВС затверджено тему дисертаційного дослідження за спеціальністю 12.00.1 "Теорія та історія держави та права, історія політичних вчень" на тему "Принцип правової визначеності: загальнотеоритична характеристика".

Основні наукові праці Панкратової В.О.:

•    Панкратова В.О. Поняття та сутність правотворчості // Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ.конф., присвяченої 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: Університетська книга, 2011. – С.68-70.

•    Панкратова В.О. Сутність правотворчості // Сучасний стан та перспективи розвитку української правової системи: Всеукраїнська конф., м. Львів, 16 липня 2011 р. - Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив» 2011.-Т.1. С.19-20.

•    Панкратова В.О. Періодизація історії розвитку порівняльного правознавства // Роль права та закону у сучасному світі : міжн.-наук. практ-конф., м. Київ, 3-4 листопада 2011 р.- Київ: у 2-х томах.  - К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. - Т.1. -С.24-26.

•    Панкратова В.О. Правова природа судової правотворчості / В.О. Панкратова / Державо і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 року, м. Суми). І частина / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: ТОВ «Друкарський дім  «ПАПІРУС», 2012. –С.65-67.

Є заступником керівника студентського наукового гуртка державно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладає: «Теорія держави та права», «Порівняльне правознавство».

Моїсеєнко Ольга Семенівна

старший викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат медичних наук

 

У 1984 році закінчила лікувальний факультет Івано–Франківського державного медичного інституту за спеціальністю лікувальна справа.

25 січня 2007 року захистила кандидатську дисертацію по темі «Морфофункціональні зміни та реадаптаційні  перетворення кісток скелета  при термічному ураженні в умовах впливу на організм солей важких металів у різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.

Рішенням президії вищої атестаційної комісії України 19 травня 2007 року присуджено звання кандидата медичних наук.

Основні наукові праці Моїсеєнко О.С.:

Моїсеєнко О.С. Слісаренко О.В. Клініко-морфологічний аналіз ушкоджень головного мозку при черепно-мозковій травмі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 11-15 квітня  2003.

Потапов О.О., Моїсеєнко О.С. Кмита О.П. Судово-медична оцінка  ступеня тяжкості черепно-мозкових травм у дітей // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 14-18 квітня  2004.
Моїсеєнко О.С. Морфологічні особливості реакції кісток скелета у віковому аспекті при опіковій хворобі // Матеріали науково-практичної конференції „Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”, Луганськ, 11-13 квітня 2005. – С. 112.

Моїсеєнко О.С. Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета в віковому аспекті після термічного ураження та вживання солей важких металів // Український морфологічний альманах. –2006. - Том 4, №1. – С. 59-61.

Моїсеєнко О.С. Особливості реакції кісткової та хрящової тканин на термічне ураження та вживання солей важких металів у старечому віці // Вісник Вінницького  державного медичного університету. – 2006. - №12 (2) - С.229-230.

Романюк А.М., Моїсеєнко О.С., Романюк К.А. Особливості реакції кісток скелета при термічному ураженні та впливу на організм солей важких металів // Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4, №2. –С 95-97.

Романюк А.М., Моїсеєнко О.С., Гортинська О.М., Карпенко Л.І Морфологічні зміни кісток скелета при термічному ураженні та вживанні  солей важких металів в зрілому віці // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – В.2. – С.289-291.

Романюк А.М., Моїсеєнко О.С. Особливості будови, мінерального обміну та їх корекція в кістках скелета після термічного ураження та впливу солей важких металів // Вісник Сумського державного університету. – 2006. - №2 (86). – С 10-14.

Романюк А.М., Моїсеєнко О.С. Морфологічні особливості реакції кісткової та хрящової тканин на термічне ураження та солі важких металів в молодому віці // Таврический медико-биологический вестник.  – 2006. – Том 9, №3,ч.1. – С. 143-145.

Романюк А.М., Гортинська О.М., Романюк К.А., Моїсеєнко О.С., Будко Г.Ю., Карпенко Л.І. Гістоморфофункціональні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах мікроелементозів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2006. -№2 – С.49-51.

Моїсеєнко О.С. Порушення росту кісток скелета під впливом термічного ураження та солей важких металів в молодому віці // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 19-21 квітня  2006. – С. 39-40.

Моїсеєнко О.С., Аверіна О.М., Пономарчук Р.М., проф.. Романюк А.М.  Експертна оцінка летальних випадків при черепно-мозкових травмах, отриманих на фоні алкогольної інтоксикації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 19-21 квітня  2006. – С.72-73.

Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С., Чайка О.А. Аналіз смерті від пневмоній за даними Сумського обласного бюро судово-медичної експертизи впродовж 2005-2006 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих учених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини», Суми, 25-26 квітня  2007. – С.67.

Шищук В.Д., Аверіна О.М., Моїсеєнко О.С. та інші. Місцеві зміни при політравмі // «Вісник Сумського державного університету». - 2007 – №1 (87).

Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С. Випадок нанесення людині множинних ушкоджень собакою». // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», Суми, 21-23 квітня 2010 року, С 50-51.

Генсіцький Б.І., Моїсеєнко О.С. Випадок смерті в результаті токсичної дії кофеїну. // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», Суми, 21-23 квітня 2010 року, С 51.

Моїсеєнко О.С. Призначення експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Держава та право: проблеми становлення та стратегія розвитку, Суми  21-22 травня 2011рік. С. 234-236.

А.М. Романюк, Н.Б. Гринцова, А.Ю. Будко, О.С. Моїсеєнко. Ультраструктурні зміни судинного русла кори головного мозку щурів в умовах впливу на організм комплексу солей важких металів» // Вісник проблем біології і медицини -2011 - вип. 2, том 3 (86) (Полтава). С. 194-196

Моїсеєнко О.С. Судово-медичне значення медичної документації». // Матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини», Суми, 10-12 квітня 2012 року, С. 28-29.

Моїсеєнко О.С., Новіков М.Ю. Випадок спричинення множинних колото-різаних ушкоджень при самогубстві // Збірник матеріалів міжнародної конференції «Сучасні досягнення в галузі медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів», Львів, 2-3 червня 2016 року, С. 181-185.

Моїсеєнко О.С., Новіков М.Ю.  Проведення комісійних судово-медичних експертиз у справах щодо неналежного надання медичної допомоги медичними працівниками у ОКЗ «Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи» // Збірник матеріалів міжнародної конференції «Сучасні досягнення в галузі медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів», Львів, 2-3 червня 2016 року, С. 185-191.

Дисципліни, що викладає:  «Судова медицина та психіатрія»

 

Пономарьова Яна Олександрівна

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС,

кандидат юридичних наук

 

2004 р. – закінчила ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

27 листопада 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» (спеціальність 12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Основні наукові праці Пономарьової Я.О.:

•    Пономарьова Я.О. Порівняльно-правовий аналіз регулювання адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні та за кордоном / Я.О. Пономарьова // Форум права. – 2011. - № 4. – С. 577-582 (Електронний ресурс) – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua

•    Пономарьова Я.О. Умови тримання довічно засуджених: проблеми та шляхи їх вирішення // Іменем Закону. - 2011.- № 4.-С.47-50.

•    Пономарьова Я.О. Довічне ув’язнення в контексті входження України до політико-правового простору ради Європи // Відбування покарання довічно засудженими: міжнародний аспект // Вісник прокуратури. – 2011. - № 3.-С.90-93.

•    Пономарьова Я.О. До питання про визначення змісту спеціальних принципів адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно /  Я.О. Пономарьова // Право та управління. – 2012. - № 1. – С. 392 - 403. (Електронний ресурс) – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua

•    Пономарьова Я.О. Окремі аспекти забезпечення законності в порядку здійснення адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно /  Я.О. Пономарьова // Часопис академії адвокатури України. – 2012. - № 2. – С. 1-5. (Електронний ресурс) – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

Дисципліни, що викладає: «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія та профілактика злочинів».

 

Колесник Марина Олександрівна

старший викладач

кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС

 

1996 р. – закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергеєва-Ценського (спеціальність  –  початкове навчання, кваліфікація  –  учитель початкових класів).

2003 р. – Національний університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист), (ОКР – магістр).

23 грудня 2012 р. на засіданні Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ затверджено тему дисертаційного дослідження «Система і механізм протидії злочинності неповнолітніх» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, та призначено наукового керівника – доктора юридичних наук, професора, начальника кафедри кримінального права і кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ О.М. Литвинова.

Основні наукові праці Колесник М.О.:

•    Колесник М.О. Характеристика форм організації професійної освіти на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України / М.О.Колесник, Л.М. Соловйова / Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області.-Суми, 1(4).-2011.-С.125-129.

•    Колесник М.О., Соловйова Л.М., Будяк А.О. Посібник «Правова та соціальна допомога бездомним громадянам» / М.О. Колесник, Л.М., Соловйова, Будяк А.О. //  – Суми, 2012. – 134 с. (за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і реалізовано Сумською обласною організацією «Правова допомога»).

•    Колесник М.О. Особливості роботи з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальній справі. Розділ 2. «Інтерв’ювання клієнта, який потребує допомоги у кримінальній справі». Розділ 3. «Аналіз справи та вироблення позиції по справі». [Навчальний посібник] / М.О. Колесник, М.С. Бідюкова, Л.М. Соловйова. – Суми: Артдрук, 2006. – 143 с. – Розділ 2. – С. 34-46; розділ 3. – С. 47-62.

•    Колесник М.О. Особливості роботи з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальній справі [методичний посібник] / М.О. Колесник, М.С. Бідюкова, Л.М. Соловйова. – Суми: Артдрук, 2006. - 47 с.

•    Колесник М.О. Пам’ятка для осіб, засуджених до позбавлення або обмеження волі [посібник] / М.О. Колесник, Н.П. Андріїшина, М.С. Бідюкова, Л.М. Соловйова. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2007. – 60 с.

•    Колесник М.О. Пробація – розвиток в Україні: [посібник] / М.О. Колесник, М.С. Бідюкова, Л.М. Соловйова. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2009. – 100 с.
Колесник М.О. Правова та соціальна допомога бездомним громадянам [посібник] / М.О. Колесник, А.О. Будяк, Л.М. Соловйова. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2012. – 134 с.

•    Колесник М.О. Проблеми правового захисту дітей від експлуатації / М.О. Колесник // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків. – 2004. – № 27. – С. 126-130.

•    Колесник М.О. Об’єкт злочину, передбаченого ст. 150 Кримінального кодексу України «Експлуатація дітей» / М.О. Колесник // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь. – 2005. – Вип. 7. – С. 109-114.

•    Колесник М.О. Характеристика форм організації професійної освіти на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України / М.О. Колесник, Л.М. Соловйова // Бюлетень Головного управління  юстиції у Сумській області. – 2011. – № 1 (4). – С. 125-128.

Колесник М.О. є керівником студентського наукового гуртка кримінального права, процесу та криміналістики.

Здійснює координаційну та консультативну роботу у Юридичній клініці «Правова допомога».

Дисципліни, що викладає: «Кримінальне право».

 

Соловйова Людмила Михайлівна

старший викладач

кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС

 

1999 р. – закінчила Університет внутрішніх справ (спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист).

2009 р. – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (спеціальність – педагогіка вищої школи, кваліфікація – викладач вищого навчального закладу (ОКР – магістр).

Основні наукові праці Соловйової Л.М.:

•    Соловйова Л.М. Пробація – розвиток в Україні / Укладачі: М.С. Бідюкова, М.О. Колесник, Л.М. Соловйова. – Суми, 2009. – 100 с.

•    Соловйова Л.М. Характеристика форм організації професійної освіти на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України / Л.М., Соловйова, М.О. Колесник //  Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області.-Суми, 1(4) / 2011.-С.125-129.

•    Соловйова Л.М. Посібник «Правова та соціальна допомога бездомним громадянам» / М.О. Колесник, Л.М., Соловйова, Будяк А.О. //  – Суми, 2012. – 134 с. (за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і реалізовано Сумською обласною організацією «Правова допомога»).

Керівник юридичної клініки «Правова допомога».

Дисципліни, що викладає: «Кримінальний процес», «Основи юридичної клінічної підготовки».

 

 

 

Кисельов Віктор Миколайович

викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС

 

У 2000 р. закінчив (з відзнакою) заочне відділення  Харківського Університету внутрішніх справ МВС України за фахом  «правознавство»; ступінь освіти - спеціаліст.

Виконує обов’язків завідувача полігону для проведення занять з дисципліни «Криміналістика».

Дисципліни, що викладає: «Криміналістика»

 

Страшок Євген Володимирович

викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС

 

 У 2010 р. закінчив (з відзнакою) Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за фахом «правознавство» ступінь освіти - магістр.

З 2012 року по 2017 рік працював в органах прокуратури Сумської області, здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях та підтримуючи державне обвинувачення.

Дисципліни, що викладає: «Кримінальний процес», «Досудове слідство в поліції + м «Практикум зі складання процесуальних документів», «Досудове слідство та судовий розгляд кримінальних проваджень».

 

Коханська Маргарита Леонідівна

викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС

 

З 1999 року до 2009 навчалась в Олександрівській гімназії, де здобула середню освіту.

У 2009 році вступила до Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ і в 2013 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю  «Правознавство».

У 2014 році отримала диплом спеціаліста, спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист.