Відділ навчально-методичної роботи

Відділ навчально-методичної роботи є структурним підрозділом Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ і нараховує 10 працівників.

У своїй діяльності відділ навчально-методичної роботи керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про Сумську філію, Положенням про відділ навчально-методичної роботи.

Діяльність відділу навчально-методичної роботи Сумської філії  направлена на виконання завдань загального реформування державної системи вищої освіти з метою входження національної системи освіти і науки України в європейський  простір.

Робота відділу навчально-методичної роботи та його підрозділів будується на основі типової вузівської документації і регламентується відповідним річним планом роботи відділу.

Основні завдання відділу навчально-методичної роботи:

1. Головне завдання відділу навчально-методичної роботи – організація освітнього процесу підготовки фахівців за спеціальністю 081 Право (напрямом підготовки 6.030401 Правознавство») шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування.

2. Своєчасна підготовка даних і науково-обґрунтованих пропозицій, які забезпечують успішну організацію освітнього процесу у філії.

3. Планування і організація освітнього процесу у філії на всіх формах навчання у відповідності до навчальних планів та згідно з графіком освітнього процесу.

4. Розробка інструктивних матеріалів, направлених на удосконалення та підвищення рівня якості освіти.

5. Аналіз освітнього процесу, результатів проведення контрольних заходів самостійної роботи, проведення поточного та підсумкового контролів, державної атестації, виконання курсових робіт.

6. Узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи кафедр   по організації освітнього процесу та самостійної роботи студентів і слухачів.

7. Облік розподілу навчального навантаження кафедр і контроль за виконанням його викладачами.

8. Перевірка навчальної і методичної роботи кафедр з метою надання   їм методичної допомоги.

9. Ведення документації і підготовка звітних даних філії з навчальних питань.

10. Організація роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти щодо руху контингенту студентів, підготовки документів про вищу освіту тощо.

11. Участь у здійсненні контролю за виконанням рішень директора  філії з навчальних і навчально-методичних питань.

Освітньо-професійна програма