Юридична клініка

Юридична клініка «Правова допомога»

Сучасне життя ставить перед випускниками юридичних ВНЗ вимогу: «Не лише знай, але і вмій». Для юридичної освіти це завжди актуально. Особливо це актуально нині, в умовах забезпечення нормотворчої, правоохоронної і правозастосовчої діяльності, необхідності гарантувати реалізацію прав і інтересів фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992 «Про Національну програму правової освіти населення», реалізуючі рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста Міністерство освіти і науки України видало наказ N 592 від 03.08.2006 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України».

Юридична клініка «Правова допомога» заснована у травні 2005 року на базі Сумської обласної громадської організації «Правова допомога» та Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення та правопросвітницької роботи. Підстави:  Наказ Міністерства освіти і науки України № 592 від 3.08.2006 року «Про затвердження типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», Статут СОГО «Правова допомога», Статут юридичної клініки «Правова допомога».

У теперішній час найбільш коректним прийнято вважати визначення юридичної клініки, наведене в Національній програмі розвитку юридичної клінічної програми в Україні від 22 січня 2007 р «Юридична клініка – це формування у вигляді навчально-практичного центру, який створюється і функціонує на базі вищого навчального закладу (ІІІ та ІV рівня акредитації, що здійснює підготовку спеціалістів за напрямками «Правознавство», «Право і правоохоронна діяльність») за ініціативою ВНЗ чи громадської організації у спільній діяльності з ВНЗ, до складу якого входять викладачі та студенти старших курсів (3-5 року навчання).»

 

Мета та завдання юридичної клініки:

Метою діяльності юридичної клініки є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем.

Завданням юридичної клініки є:

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям;

3) проведення правопросвітницької роботи.

 

Принципи та методи діяльності юридичних клінік в Україні

Юридична клініка діє на принципах:

1) законності;

2) об’єктивності;

3) безвідплатності надання правової допомоги;

4) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки;

5) конфіденційності;

6) компетентності та добросовісності.

Методами діяльності юридичних клінік є:

1) застосування інтерактивних методик;

2) безпосередня участь студентів у реальній юридичній практиці під керівництвом викладів або(та) фахівців практиків.

 

Забезпечення навчального процесу у юридичних клініках

Навчальний процес у юридичних клініках забезпечується через організацію викладання спецкурсу з основ юридичної клінічної практики та залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищого навчального закладу чи факультету.

Метою спецкурсу з основи юридичної клінічної практики є навчання студентів юридичного вищого навчального закладу чи факультету правилам організації та надання правової допомоги населенню.

У клініці працюють: керівники - старший викладач Соловйова Л.М., доцент кафедри юридичних дисциплін Василенко М.Є.; куратори: завідувач кафедри юридичних дисциплін Панасюк О.В.,  старший викладач Колесник М.О., доцент кафедри юридичних дисциплін Горобець Н.О., доцент кафедри юридичних дисциплін Садикова Я.М., доцент кафедри юридичних дисциплін Левченко Н.І.; студентський керівник юридичної клініки студентка 4-го курсу Левченко А.

 

 

Безпосередню роботу з громадянами проводять 11 студентів-консультантів юридичної клініки:

 

 

Студенти-консультанти надають допомогу з таких питань:

-         пошук нормативної бази для надання консультацій;

-         складання апеляційної скарги;

-         складання касаційної скарги;

-         роз’яснення порядку ліквідації та реорганізації підприємств;

-         порядок розлучення, та поділу майна;

-         порядок відновлення соціальних пільг;

-         складають скарги на ім’я прокурора;

-         складають позовні заяви;

-         консультації з питань приватизації;

-         багато інших питань.

Протягом навчання в юридичній клініці студенти відвідують школи юридичної клінічної освіти, семінари, тренінги, конференції, беруть участь в олімпіадах та конкурсах.

 

 

 

Крім поточної роботи з клієнтами студенти-консультанти займаються правопросвітницькою діяльністю в рамках існуючих клінічних програм.

Продовжується співпраця з Управлінням ДДПВП та КВІ Сумської області по впровадженню елементів пробації з метою вдосконалення роботи з вказаними категоріями осіб.

Продовжується співпраця з Сумським міським кризовим центром.

Надалі планується брати активну участь в роботі Асоціації юридичних клінік України та Фундації юридичних клінік України, співпрацювати з Міжнародними фондами, посольствами та іншими громадськими організаціями.

У 2006 році СОГО «Правова допомога» закінчено проект № 2505351 за підтримки МФ „Відродження” – „Розробка та вдосконалення навчально-методичної бази, спецкурсу для юридичної клініки”. Розроблено та видано навчальний посібник „Особливості роботи з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальній справі, в юридичній клініці” та методичні рекомендації для викладачів та консультантів юридичних клінік з такою ж назвою.

Протягом 2006-2007 років співробітники СОГО „Правова допомога” та юридичної клініки працювали в проекті № SUP30006GR262 „Удосконалення комплексу правових заходів, спрямованих на ресоціалізацію осіб, засуджених до обмеження або позбавлення волі. Проведення семінарів для персоналу установ виконання покарань Сумської області”, за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Розроблено та видано пам’ятку для засуджених до обмеження або позбавлення волі, у якій висвітлені правові питання, що найчастіше виникають в осіб, які відбувають покарання.

Протягом 2008-2009 років співробітники СОГО „Правова допомога” та юридичної клініки працювали в проекті №SUP30008GR048 „Гуманізація системи виконання покарань шляхом введення інституту пробації на прикладі Сумської області” за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Розроблено та видано методичний посібник для співробітників системи виконання покарання „Пробація – розвиток в Україні”.

 

УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Правова допомога надається студентами юридичного факультету, що не є професійними юристами.

Правова допомога надається у приміщенні юридичної клініки, що знаходиться за адресою:

м. Суми, вул.  Миру, буд. 24

Допомога, що надається працівниками цієї юридичної клініки, є безоплатною. Виняток можуть становити витрати на оформлення представництва в суді та витрати на ксерокопіювання, друк документів справи. Усі перелічені витрати попередньо обговорюються з клієнтом.

Ідентифікаційні дані клієнта (ім'я, адреса тощо) є конфіденційними і не підлягають розголошенню чи розповсюдженню. Матеріали справи можуть бути використані в навчальному процесі.

У разі непередбачених обставин (хвороба, терміновий від'їзд, припинення роботи у юридичній клініці тощо) справа клієнта може бути передана іншому консультантові, про що клієнт повідомляється у найближчий термін.

Консультант має право відмовити клієнту у наданні правової допомоги або за своєю ініціативою закрити справу:

  • у разі непогодження клієнта з умовами надання правової допомоги чи відмовою підписати угоду про надання правової допомоги;
  • у разі подання завідомо неправдивих даних під час проведення консультації;
  • у випадку непристойної, нахабної чи образливої поведінки у приміщенні юридичної клініки чи за її межами під час виконання консультантом своїх обов'язків як члена юридичної клініки;
  • у разі, коли неможливо зв'язатися з клієнтом протягом більше як 2 місяців.
  • клієнт спроможний звернутися за наданням платної правової допомоги;
  • у клієнта уже є представник;
  • клієнт  не   виконує   взятих   зобов’язань  згідно   угодою   про   надання   правової допомоги, або грубо чи не тактовно поводить себе з учасниками юридичної клініки;
  • клієнт перебуває  в  стані  алкогольного  чи  наркотичного  сп’яніння,  або  має хворобу, що ставить під загрозу безпеку та здоров’я учасників юридичної клініки.
  • результат якого  бажає  клієнт,  або  засоби  його  досягнення,   на  яких   клієнт наполягає, є протиправними.

У випадку незадоволення консультаціями, отриманими в цій юридичній клініці, клієнт може звернутися до професійних юристів, не висуваючи жодних претензій до студентів-правників, якими було надано консультації.

Наказ N 592 від 03.08.2006 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»

Положення про юридичну клініку

Стандарти юридичних клінік України

Статут СОГО «Правова допомога»